Czego może dotyczyć referendum lokalne i jakie ma skutki?

  • Views 0
  • Rating 12345

Czy mieszkańcy gminy mogą w drodze referendum zobowiązać samorząd do odstąpienia od inwestycji i do realizowania innego zadania?

Odpowiedź eksperta

Zasady przeprowadzania i skutki referendum gminnego reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym. Zgodnie z jej przepisami, w drodze referendum mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki. Referendum polega na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania albo na dokonaniu wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami. Nie ma przeszkód, by przedmiotem referendum było przystąpienie lub odstąpienie gminy od konkretnej inwestycji, o ile mieści się ona w zakresie zadań gminy.

Skutkiem referendum może być więc zobowiązanie organów gminy do odstąpienia od realizacji konkretnej inwestycji, jednakże pod warunkiem, że referendum jest ważne, a jego wynik rozstrzygający. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30 % uprawnionych do głosowania. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów. Wówczas, zgodnie z art. 65 ustawy o referendum lokalnym, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek podjąć działania w celu niezwłocznej realizacji woli mieszkańców wyrażonej w referendum. W przypadku opieszałości czy braku działań realizujących wynik referendum, każdy mieszkaniec gminy może zwrócić się do sądu administracyjnego ze skarga na bezczynność (na podstawie art. 101a ustawy o samorządzie gminnym).

Dodane przez:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *