Dlaczego powinno być referendum

 • Views 2967
 • Rating 12345

Samorząd nie potrafi rozwiązać narastających problemów związanych z ochroną wód gruntowych. W ostatnich dziesięcioleciach gmina nie prowadziła żadnych inwestycji w tym obszarze, a działania, które obecnie samorząd podejmuje, budzą kontrowersje. Zanieczyszczenie wód gruntowych zagraża bezpośrednio zdrowiu mieszkańców. Uważamy, że wobec wagi problemu i nieadekwatnych do sytuacji zamierzeń samorządu decyzje w tych sprawach powinna podjąć społeczność gminy. Samorząd będzie zobowiązany je realizować.

Referendum ma objąć dwie bieżące sprawy którymi zajmuje się samorząd. Są to:

 • budowa kanalizacji we wsiach Natolin i Teolin, inwestycja nazwana przez wójta ?uporządkowaniem gospodarki ściekami na terenie gminy?.
 • lokalizacja na terenie gminy przemysłowych tuczarni świń, emitujących duże ilości gnojowicy, która ma być wylewana na pola w różnych częściach gminy

W sprawie budowy kanalizacji rada gminy podjęła już odpowiednie uchwały i wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na realizację. Niedługo ma też zapaść decyzja o budowie tuczarni w Lipinach.

Ścieki bytowe

Stan aktualny jest następujący: upadł projekt kanalizacji całej gminy, przedstawiany przez lata jako oficjalny plan uporządkowania gospodarki ściekami. Wójt i jego radni skupiają się obecnie wyłącznie na budowie kanalizacji w dwóch wsiach ? Natolinie i Teolinie. Jest to podyktowane istniejącą tam strefą przemysłową. Koszty budowy nie są dokładnie znane. Mówi się o 9 lub 14 milionach zł. Za tę cenę skanalizowana zostanie wyłącznie strefa przemysłowa. Ścieki będą odprowadzane do Łodzi do oczyszczalni znajdującej się przy ul. Sanitariuszek. To oznacza wysokie koszty eksploatacji związane z pracą wielu przepompowni ścieków. Na dodatek gmina będzie musiała płacić miejskiej oczyszczalni za przyjmowanie ścieków kwotę ponad 400 tys. zł rocznie. Te koszty będą pokrywać wszyscy mieszkańcy gminy.
Budowa kanalizacji w strefie przemysłowej ma więc następujące implikacje:

 • będzie użytkowana przez zakłady przemysłowe i niewielką grupę mieszkańców
 • koszty jej budowy oraz utrzymania obciążą wszystkich mieszkańców gminy.

Budowę kanalizacji w strefie przemysłowej nazwano ?uporządkowaniem gospodarki ściekami na terenie gminy?. Nazwa jest nieadekwatna do skali przedsięwzięcia. Problem ścieków w gminie pozostanie nierozwiązany. Sprawa będzie załatwiona wyłącznie w papierach.

Alternatywnym sposobem utylizacji ścieków jest budowa przydomowych oczyszczalni. Za kwotę przeznaczoną na budowę kanalizacji w strefie przemysłowej można zbudować ponad tysiąc oczyszczalni ścieków. W praktyce oznacza to rozwiązanie problemu ścieków bytowych w całej gminie.
Na rynku znajdują się oczyszczalnie mogące pracować w gruntach gliniastych i zajmujące mało miejsca, które można zmieścić niemal na każdej działce. Ceny takich oczyszczalni wraz z montażem mieszczą się w granicach 8-12 tys. zł.

W referendum mieszkańcy będą mogli zdecydować, który wariant wybierają. Kanalizację strefy przemysłowej czy przydomowe oczyszczalnie w całej gminie.

Gnojowica

Drugim problemem jest sprawa zgody na budowę w gminie dużych tuczarni świń.
W takich tuczarniach prowadzi się chów bezściółkowy. Odchody zwierząt są gromadzone w zbiornikach pod pomieszczeniem, w którym przebywają zwierzęta. W planowanej tuczarni świń w Lipinach co roku powstanie ponad 3000 m3 gnojowicy, która ma być wylewana na pola leżące w różnych częściach gminy Nowosolna i w gminach sąsiednich.
Jakie to niesie zagrożenia:
podczas fermentacji gnojowicy w zbiornikach wytwarzają się trujące gazy, które wentylatory wydmuchują na zewnątrz; te gazy zatruwają okolicę w promieniu kilku kilometrów od tuczarni
gnojowica zawiera całe mnóstwo bakterii odpornych na antybiotyki i pestycydy; te bakterie potrafią żyć w glebie przez kilka miesięcy, są porywane przez wiatr i roznoszone po okolicy
oprócz bakterii rozsiewane są jaja pasożytów ? tasiemców, glist i t.p.
wraz z gnojowicą do gleby dostają się duże ilości fosforanów i azotanów;
Zanieczyszczenia z funkcjonujących tuczarni będą emitowane ciągle. Gnojowica musi być usuwana systematycznie, bo tego wymaga cykl chowu zwierząt.
Bakterie, jaja pasożytów i związki chemiczne występujące w gnojowicy mogą przedostać się do wód gruntowych, a także do ujęć wody pitnej.
Gazy emitowane z gnojowicy rozlewanej po polach, oprócz tego, że nieznośnie śmierdzą, są przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk. Należą do nich kwaśne deszcze, korozja betonu, cegieł i innych materiałów budowlanych, schorzenia dróg oddechowych, alergie, bóle głowy i t.p. Gnojowica niekorzystnie wpływa na glebę. Zawiera dużo związków mineralnych i niewielkie ilości substancji organicznych. Jej systematyczne wylewanie prowadzi do fizycznej i chemicznej degradacji gleby.
Problem wystąpił w Lipinach, ale dotyczy całej gminy. Jest to gmina wiejska, więc w każdym miejscu może powstać taka tuczarnia. Park Krajobrazowy przed tym nie chroni. Wyjaśnijmy, że parki krajobrazowe są najsłabiej chronionymi terenami objętymi ochroną. Hierarchia ochrony jest następująca:

 • parki narodowe
 • ścisłe rezerwaty przyrody
 • częściowe rezerwaty przyrody
 • parki krajobrazowe

Dla parków krajobrazowych opracowuje się dokument o nazwie „Plan ochrony”. Nie jest to jednak zbiór praw, ale wytycznych dla lokalnego samorządu. Zawarte w Planie ochrony wytyczne mogą być przez lokalny samorząd respektowane lub nie.
Przykładem że samorząd gminy nie przestrzega wytycznych „Planu ochrony”, bądź respektuje je wybiórczo, jest nadmierne zabudowanie parku krajobrazowego pomimo zapisów o ograniczeniu zabudowy mieszkaniowej na tym terenie. Także zasypywanie istniejących tam stawów i inne zmiany ukształtowania terenu zabronione przepisami tego „Planu ochrony”.

Referendum

Mieszkańcy nie muszą godzić się na pogorszenie warunków życia, nie muszą znosić smrodu opróżnianych do rowów szamb, odoru z gnojowicy rozlewanej w pobliżu osiedli i obawiać się o swoje zdrowie. Samorząd wykazał się już dostatecznie swoją bezradnością i brakiem odpowiedzialności. Jest to ostatni moment, by mieszkańcy zapobiegli realizacji tych planów i wprowadzili w życie rozwiązania odpowiadające ich rzeczywistym potrzebom.

Chcemy skrócić termin zbierania podpisów….

autorzy: Jerzy Strzałkowski, Zofia Rózga


2 thoughts on “Dlaczego powinno być referendum”

  1. Tak! Udało się zebrać 409 podpisów, czyli ponad 10% wymaganych przez ustawę. Zainteresowanie sprawami objętymi referendum było bardzo duże i podpisów mogliśmy zebrać znacznie więcej. Postanowiliśmy ograniczyć się do niezbędnego minimum, bo sprawy są w toku i czas mógłby grać na niekorzyść mieszkańców. Dzisiaj, tj 5 maja, złożyliśmy listy z podpisami w Urzędzie Gminy Nowosolna wraz z wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Kolejny krok należy do Rady Gminy, która na najbliższej sesji powinna podjąć uchwałę i wyznaczyć termin referendum. Korzystnie jest połączyć je z wyborami, a takie będą 25 maja ? do parlamentu europejskiego.
   Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję zbierania podpisów. Będziemy informować na bieżąco o wszystkim, co będzie się działo w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *