Gmina Nowosolna. Wójt nie potrafi uzasadnić imiennego systemu powiadamiania SMS

 • Views 3032
 • Rating 12345

Wójt udzielił odpowiedzi na krytykę prasową dotyczącą wprowadzanego systemu powiadomień SMS. Pismo wójta nie wyjaśnia jednak obaw wyrażonych w artykule. Przeciwnie, budzi niepokój manipulowanie informacjami – reklamowe hasła podawane są zamiast wyjaśnień, a niektóre informacje są po prostu nieprawdziwe.

Wójt chce przekonać mieszkańców do imiennego systemu powiadomień i w tym celu w swoim piśmie podał kilka gmin, które są obsługiwane przez wybraną przez niego firmę o nazwie Serwer SMS. Te gminy to ? Kraków, Poznań, Racibórz, Sztum, Piaseczno, Czosnków, Rybnik. Wójt nie podał jednak do wiadomości, że w tych gminach wprowadzono system anonimowy, czyli taki, o jaki walczymy (pod nazwami miejscowości są linki do regulaminów świadczenia usługi). W Krakowie i w Raciborzu w ogóle nie ma e-smsowego systemu powiadamiania mieszkańców. Manipulacja wójta, dość naiwna, polega na tym, że nie może uzasadnić imiennego systemu powiadomień i usiłuje wywołać wrażenie, że przedmiotem naszej krytyki była wybrana przez niego firma.

Nadal wójt reklamuje swój system jako najtańszy i w ogóle nie odniósł się do uwag, że w kalkulacjach pomija dodatkowe koszty związane z koniecznością opłacania pracownika , który będzie administrował bazą danych i nadawał informacje. Wójt zapewnia nas jednak, że będzie to pracownik specjalnie szkolony w dziedzinie ochrony danych osobowych. Zatem do kosztów systemu należy, oprócz wynagrodzenia pracownika, doliczyć jeszcze kwotę za te szkolenia. Widzimy, że wójt chce wprowadzić ten system bez względu na rzeczywiste koszty. Nie wyjaśnił w sposób przekonujący dlaczego. Podał argument, że będzie mógł zawiadomić pojedynczego mieszkańca o terminie odbioru dowodu osobistego. Tłumaczenie jest absurdalne i budzi podejrzenie, że rzeczywiste intencje przyświecające usilnym dążeniom do nawiązywania personalnych kontaktów są zgoła inne. Do tej pory wójt zajmuje się głównie tworzeniem swojego wizerunku, a imienny system SMS-owy znakomicie nadaje się do rozwijania tej działalności.

System, który tworzy wójt Piotr Szcześnik, nie jest zwykłym systemem powiadamiania o zagrożeniach. Używanie takiej nazwy wprowadza w błąd. Jest to sposób wymiany informacji między Urzędem a mieszkańcami bez jakiejkolwiek kontroli i odpowiedzialności. Te kontakty mogą być przekształcone w wymianę SMS-ów, jak między kolegami. Tymczasem kontakty Urzędu z mieszkańcami nie są kontaktami koleżeńskimi. Reguluje je Kodeks Postępowania Administracyjnego. Powinny odbywać się z zachowaniem odpowiedniej formy, treści i terminów. (Powszechnie wiadomo, że najbezpieczniejsza dla obywatela jest forma pisemna kontaktów z urzędami).

Władze samorządowe z racji tego, że gospodarują publicznym groszem zobowiązane są ustawowo do jawności i transparentności. Dlatego informacje przekazywane z Urzędu do mieszkańców muszą być ogólnie dostępne i możliwe do zweryfikowania.

Do tej pory wójt nie zdołał uruchomić systemu gdyż zapisało się zbyt mało osób. Jak podano na sesji rady 15 maja 2015 roku swoje dane przekazało tylko 35 mieszkańców. To znaczy, że system w takiej formie nie został przez mieszkańców zaakceptowany. Naszym zdaniem słusznie. Chcemy przecież jawnego i przejrzystego działania wójta. Dążenie mieszkańców do ucywilizowania gminy było głównym powodem zmian na tym stanowisku. Czas, żeby nowy wójt zrozumiał mieszkańców i zaczął się z nimi liczyć. W przeciwnym wypadku istnieje duże prawdopodobieństwo, że mieszkańcy rozliczą wójta.

ODPOWIEDŹ WÓJTA GMINY NOWOSOLNA NA KRYTYKĘ PRASOWĄ

 Urząd Gminy Nowosolna
Rynek Nowosolna l
92-703 Łódź

KBU.0530.1.2015

W publikacji zatytułowanej ?Gmina Nowosolna. Niebezpieczny system powiadamiania SMS” zamieszczonej na stronie portalu internetowego ,,Co u nas” zawarte zostały uwagi krytyczne na temat wprowadzanego w gminie SMSowego systemu powiadamiania mieszkańców Gminy Nowosolna.
WBREW TWIERDZENIOM AUTORA PUBLIKACJI SĄ ONE CAŁKOWICIE BEZZASADNE.
Autor pisze, że ?dane są wyłudzane od mieszkańców”.  Zgodnie z definicją Słownika języka polskiego” PWN wyłudzenie to ?przypadek uzyskania czegoś, zwłaszcza pieniędzy, w wyniku podstępu, kłamstwa lub oszustwa? Gmina Nowosolna w żadnym wypadku nie ucieka się do działań opisanych powyżej w celu pozyskania danych niezbędnych do działania systemu. Dane osobowe mieszkańcy podają DOBROWOLNIE na stosownym ?oświadczeniu zgody”, który wraz z regulaminem został stworzony zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i zaakceptowany przez radcę prawnego.

Kolejny zarzut autora mówi o tym, że zbieranie danych osobowych ?jest pretekstem do zebrania informacji o mieszkańcach” i może być użyte do ?inwigilowania mieszkańców i do manipulowania nimi poprzez indywidualnie przesyłane komunikaty. Wójt będzie mógł zidentyfikować każdego mieszkańca po numerze telefonu czy adresie e-mailowym. Zagraża nam więc realizacja w gminie orwellowskiej wizji Wielkiego Brata” Zarzut ciekawy, bo odwołujący się do literatury aczkolwiek znów kompletnie niedorzeczny. Gmina w swoich zasobach posiada bardzo różne zbiory danych osobowych mieszkańców, nie tylko ?zwykłe” t.j. adres, numer telefonu czy imię i nazwisko, posiada też dane „wrażliwe” jak np.:informacja o stanie zdrowia czy dochodach (są to dane niezbędne np. do uzyskania pomocy społecznej). Fakty są takie: zbierane w ankiecie dane osobowe są już znane gminie, zawarte w licznych bazach danych funkcjonujących w urzędzie – spisie wyborców, ,,bazie” śmieciowej, spisie osób korzystających z opieki społecznej itd. Niemniej, zgodnie z prawem, takie dane mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby celu, w którym zostały zgromadzone. Dlatego istnieje konieczność zebrania ich po raz kolejny – na potrzeby nowego celu.

W dalszej części publikacji autor stawia pytanie: ?Dlaczego nie skorzystano z gotowych i sprawdzonych rozwiązań, które od lat funkcjonują w innych polskich gminach?” Dlaczego wybrano system ?nietypowy”? Samo sformułowanie tego pytania jest bezzasadne. Gmina Nowosolna oczywiście skorzystała z systemu typowego, sprawdzonego i funkcjonującego od lat w innych polskich gminach. System oferowany przez firmę Serwer SMS działa z powodzeniem w miastach: Kraków, Poznań, Racibórz, Sztum, Piaseczno, Czosnów, Rybnik i wielu innych. Sama firma Serwer SMS od 2008 roku nieprzerwanie uczestniczy w programie Rzetelna Firma (Złoty certyfikat Rzetelności), a od 2011 roku jest również członkiem Kapituły Złotych Certyfikatów Rzetelności. Otrzymała także liczne certyfikaty oraz wyróżnienia m.in LIDERA RYNKU 2012 przyznane w maju 2012 roku.

Dodatkową informacją jest to, że po przeprowadzeniu dokładnej analizy rynku okazało się. że cena za usługę wysyłania smsów do mieszkańców oferowana przez firmę Serwer SMS jest najniższa na rynku i wynosi 0,068 PLN (konkurencyjna firma bierze za taką samą usługę 0,12 PLN czyli praktycznie dwa razy więcej). Wprowadzenie systemu jest całkowicie bezpłatne, a w firmie konkurencyjnej kosztuje około 2000 zł przy najprostszej formie. Biorąc pod uwagę, że gmina obraca pieniędzmi publicznymi informacja ta jest niezwykle istotna.

Kolejny zarzut autora publikacji dotyczył anonimowości systemu. Pojawiło się pytanie: ?Dlaczego tworzy się bazę danych osobowych, skoro do wysyłania powiadomień wystarczy numer telefonu komórkowego?” Do wysyłania wiadomości rzeczywiście służy sam numer telefonu i można oprzeć się tylko na nim by móc wysyłać informacje z podziałem na wsie. Jednakże patrząc przyszłościowo w sytuacji kiedy baza danych zawiera informacje dodatkowe w postaci adresu, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail możliwości systemu są naprawdę niesłychanie korzystne dla gminy i mieszkańców. Dodatkowe dane umożliwiają bowiem tworzenie dowolnych grup docelowych odbiorców wiadomości, a tym samym pozwoli to na oszczędne gospodarowanie pieniędzmi przeznaczonymi na system. Gmina Nowosolna nie zapłaci za 2000 smsów jeśli potrzebuje wysłać wiadomość do tylko 15 osób (np. do radnych tylko lub sołtysów z informacją o zebraniu, dzięki czemu zaoszczędzimy na opłatach pocztowych). Mając dane osobowe gmina może wysłać informację nawet do jednego mieszkańca np.: w celu poinformowania go o odbiorze dowodu, można też wysłać informację o remoncie tylko do mieszkańców jednej ulicy czy zbiórce śmieci. Dzięki temu informacje docierają bezpośrednio do osób zainteresowanych. A dzięki podanemu adresowi e-mail w sytuacji awarii systemu smsów będzie można za pomocą e-maila rozesłać zaplanowane informacje i tym samym uniknąć przerwy komunikacyjnej.

Kontynuując wyjaśnianie działania systemu przechodzimy do kolejnego pytania zadanego przez autora tekstu: ?Dlaczego Wójt udostępnił bazę danych osobie spoza urzędu?” Bazę danych, jej tworzenie, przetwarzanie, opracowywanie Wójt ma prawo przekazać konkretnej osobie na mocy stosownej umowy, w której zapisuje się szczegółowo zakres tej umowy, długość jej trwania oraz informację o poufności i odpowiedzialności. Umowa taka służy jako podstawa do roszczeń, w przypadku gdyby zapisy te zostały naruszone. Mówi o tym wyraźnie art. 31, pkt 1-5 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Ostatnie pytanie postawione przez autora publikacji brzmiało: ^Dlaczego Wójt nie bierze odpowiedzialności za działania osoby obsługującej system?’* Na to pytanie w zasadzie odpowiedź została już udzielona. Umowa podpisana przez osobę obsługującą system bądź osobę, która ma dostęp do jakiejkolwiek innej bazy danych stanowi o bezpieczeństwie takiej bazy czy systemu.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że SMSowy system powiadamiania mieszkańców to w pełni bezpieczne narzędzie komunikacyjne, które SZYBKO, SKUTECZNIE I BARDZO TANIO pozwala, by mieszkańcy Gminy Nowrosolna mieli rzetelną informację o wydarzeniach w gminie i jednocześnie, by mogli być poinformowani w sytuacjach zagrożeń i innych zdarzeń losowych. Indywidualność systemu pozwoli w przyszłości na bezpośredni kontakt gminy z mieszkańcem, dzięki czemu informacja o każdej sprawie załatwianej w gminie będzie sprawnie docierała do adresata wiadomości.

SMSOWY SYSTEM POWIADOMIEŃ JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY I OSÓB ZAREJESTROWANYCH W SYSTEMIE.

Z poważaniem

Piotr Szcześniak


12 thoughts on “Gmina Nowosolna. Wójt nie potrafi uzasadnić imiennego systemu powiadamiania SMS”

 1. a może należy zawiadomić odpowiednie służby o tym fakcie (CBA, prokuratura), niech sprawdzą czy wszustko jest przejrzyste

 2. Z tym powiadamianiem smsowym w naszej gminie to jakieś totalne nieporozumienie. Takie czynności powinien wykonywać system informatyczny automatycznie, a nie człowiek. Element ludzki zawsze będzie budził kontrowersje i podejrzenia braku należytej rzetelności, dlatego też wyjaśnienia wójta w jego pokrętnej logice w żaden sposób do mnie nie przemawiają.

 3. NASZ PAN WÓJT MA PLANY O KTÓRYCH NIE MA POJĘCIA FINANSE PUBLICZNE TO NIE PROWADZENIE NIBY DELIKATESÓW NA GRABINIE

 4. Szanowni Państwo, przyssaliście się do tego systemu powiadamiania. Jakiś kontakt z gminą w XXI wieku jest konieczny.
  Ja osobiście nie obawiam się, że to mi zaszkodzi.
  Sądzę więcej, że moje dane osobowe, numer telefonu, e-mail i tak krążą po całym kraju bo przecież wielokrotnie musiałem je podawać.
  Myslę , że dla osób obawiajacych się wyciekania danych najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie czy gmina takie dane posiada i może wykorzystać ze szkodaą dla ich właściciela.
  Sądzę, również, że energię na sprawdzanie czy system jest zły lepiej przeznaczyć działania w celu usprawnienia komunikacji, znalezienia źródeł finansowania inwestycji w gminie(wszka w gminie mieszkają osoby, które mają wpływ na gospodarkę nie tylko gminy ale i kraju), poprawienia infrastruktury ( kontrolowanie prawidłowości przetargów, kontrolowanie realizacji inwestycji), kontrolowanie wydatków gminy itd itp.
  By żyło się nam lepiej… komunikacja , drogi, szkoły , przedszkola, domy opieki…

  1. Oczywiste, że dla lepszego informatyka hakowanie naszych danych, atak wirusowy lub inne metody cyber manipulacji to bułka z masłem i szkoda by redakcja wystrzelała się na tak błahej sprawie jak ta…gmina pewnie „ma coś za uszami”(?) ale to nie system SMS.

 5. Witam,
  nie potrafię zrozumieć dlaczego tak krytycznie odnosicie się Państwo do systemu powiadamiania sms? Jest to system bezpłatny i całkowicie DOBROWOLNY, jeśli ktoś nie chce przekazać swoich danych osobowych (nie chce korzystać z systemu sms), to nie niech nie korzysta, nikt go do tego nie zmusi, a jeśli ktoś już korzysta i boi się „inwigilacji” to przecież zawsze można wypisać się z systemu i zarządać wglądu/usunięcia swoich danych osobowych co gwarantuje nam ustawa.
  Ja z systemu korzystam i uważam, że jest to bardzo fajne rozwiązanie i dobry pomysł, gdyby nie system nie wiedziałbym np. o majówce samorządowej, a takową informację sms-em otrzymałem i poinformowałem swoich sąsiadów, dzięki czemu zasililiśmy liczne grono na majówce.
  Pozdrawiam Wszystkich

 6. Z tą bezpłatnością nie do końca tak jest jak sądzisz. Płacisz na to podatki.
  Za te same pieniądze można było mieć system bardziej cywilizowany, tj taki z anonimową rejestracją i możliwością wyboru z jakiego terenu gminy chcesz wiadomości.
  Ja poczekam aż wprowadzą taki system, a do tego, który jest nie zapiszę się. Przede wszystkim dlatego, że nie chcę żeby jakaś pani w urzędzie gminy decydowała co ja mam wiedzieć, która informacja jest dobra dla mnie, a która dla mojego sąsiada. Czułbym się sterowany i nigdy bym nie miałbym pełnego zaufania do tych wiadomości. Do sąsiada też bym nie miał zaufania, bo nie wiedział bym o czym on wie i nie mówi. Optymistycznie twierdzę, że taki system się u nas w gminie nie przyjmie i czekam cierpliwie na zmianę koncepcji.

 7. Dzisiaj piątek, piąteczek,piątunio i Pan Wójt zarządził wolne w urzędzie gminy. Tak się przejął świętowaniem i dalekosiężnymi planami/marzeniami że zapomniał o tych mieszkańcach którzy chcieli o poranku dotrzeć autobusem do miejsca pracy itp. Autobusy MPK na terenie gminy np. 91 kursują jak w dni świąteczne ale już od granic miasta linie przestrzegają zwykłego rozkładu jazdy…hej hej bawmy się, hej hej śmiejmy się

 8. dziwny artykul. Gmina przetwarza wiele roznych danych osob. mieszkancow. Musi to robic zgodnie z ustawa, zabezpieczajac dane inaczej 2 lata kicia.
  Co do podawania nazwisk. Jestem za ze wzgledu na mozliwosc lepszego kontakt z klientem urzedu – informacja/przypomnienie o podatku, ze jego sprawa jest juz zalatwiona, ze mozna odebrac dokument. W formule pod formularzem zbierania danych cela winien byc jasno okreslony. Jesli gmina sie do tego nie bedzie stosowala, to jak w 2 zdaniu.

 9. Oszustom bankowym też grozi ileś tam lat kicia. Podajesz swoje dane każdemu, kto by chciał je znać?
  Poza tym Urząd jest instytucją, dla której sposób powiadamiania petentów jest określony w ustawach. Ten ustawowy tryb umożliwia wnoszenie później zażaleń, czy zaskarżanie decyzji. Luźne gadki przez telefon z Urzędem mogą mieć przykre skutki. Najlżejszy z nich to taki, że możesz być okłamany, zmanipulowany, wykorzystany przeciwko/do poparcia jakiejś sprawy po myśli Urzędu.

 10. Sz.Panie Wójcie.
  Mieszkańcy naszej gminy dali Panu jasną i czytelną odpowiedź jak bardzo interesuje ich stworzony przez Pana SMSOWY SYSTEM POWIADOMIEŃ .Zainteresowanie praktycznie zerowe – totalna klęska.Proszę zająć się tym co Pan obiecywał przed wyborami i nas najbardziej interesuje np. infrastrukturą drogową.Jak długo jeszcze będziemy chodzić i jeździć po tych klepiskach i dziurach? – patrz ul.Bukowa.Pana sztandarowa ulica w kampanii wyborczej.Proszę zejść z obłoków na ziemię.Sm-esem chce mnie Pan powiadomić abym założył kalosze bo dziś np.będzie ulewa i ulica zamieni się w wielką błotnistą maż.Dziękuję bardzo,informacje o pogodzie mam na bieżąco w telefonie.Proszę rozwiązywać podstawowe problemy mieszkańców z którymi borykają się codziennie i ich rozwiązanie jest w gestii urzędu którym Pan kieruje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *