Informacja Wójta Gminy Nowosolna

  • Views 1429
  • Rating 12345

W związku z prowadzonym w tutejszym Urzędzie postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:  ?Budowie budynku inwentarskiego ? tuczarni < 210 DJP wraz z zapleczem socjalnym, silosami na paszę oraz niezbędną infrastrukturą?, na działce o numerze ewidencyjnym 170/1, w miejscowości Lipiny, gmina Nowosolna, wszczętym w dniu 20.08.2013 r. (zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZP.6220.3.2013 z dnia 23.08.2013 r.),

Wójt Gminy Nowosolna informuje, iż z dniem 23.01.2015 roku przystępuje do przeprowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowosolna w zakładce ?Ogłoszenia? oraz wywieszono na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Nowosolna, Sołectwa Ksawerów oraz Sołectwa Lipiny.

W myśl art. 29 ww. ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Nowosolna, 92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1,
  • ustnie do protokołu: w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, pokój nr 9, I piętro, w godzinach pracy urzędu
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: urzad@nowosolna.gminarp.pl.,

w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj.

w dniach od 23.01.2015 r. do 13.02.2015 r. (włącznie).

Poniżej zamieszczamy: przykładowy druk formularza uwag i wniosków.

Wniosek o wydanie decyzji, Raport wraz z uzupełnieniami, uzgodnienia i opinie dostępne są w poniższym linku.

http://nowosolna.bip.net.pl/?a=3869

UWAGA!

Rozpatrzone zostaną jedynie, uwagi i wnioski złożone w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia informacji ? t.j. w terminie do dnia 13.02.2015 r.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna  pokój nr 9, I piętro, w godzinach pracy urzędu, tel.: 42 648 41 08 w. 19.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *