Inicjatorzy referendum nie będą odwoływać się od wyroku WSA

  • Views 1244
  • Rating 12345

Inicjatorzy referendum nie będą odwoływać się od wyroku WSA w Łodzi, który oddalił skargę na złamanie procedury referendalnej przez Radę Gminy Nowosolna, chociaż Temida przy rozstrzyganiu sporu między władzą a społeczeństwem wyraźnie zezowała w stronę władzy.

Za kilka tygodni i tak będziemy mieć możliwość zmiany samorządu, a proces sądowy nie zakończyłby się przed terminem wyborów samorządowych.

Sąd przychylił się do argumentów gminy i uznał, że ?pytania referendalne dotyczą problematyki, która została uregulowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Oba akty prawne zostały uchwalone po przeprowadzeniu wieloetapowej procedury obejmującej konsultacje społeczne. Oba akty są obowiązujące. Zwracanie się ponownie z pytaniami referendalnymi dotyczącymi kwestii uregulowanych w wymienionych aktach jest niedopuszczalne gdyż doprowadziłoby do zachwiania pewności obrotu prawnego. Referendum nie może bowiem zastępować procedury uchwalania planu miejscowego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.”

Sędzia przemilczał zgłaszane przez inicjatorów  argumenty w sprawie planu zagospodarowania, nie odnotował w ogóle faktu, że złożyli pismo procesowe następującej treści:

?Przedstawiciele Urzędu Gminy Nowosolna w swych wystąpieniach powołują się na Plan zagospodarowania gminy przyjęty uchwałą RGN nr XXXIII/225/05 z dnia 13 czerwca 2005. Dokument ten według wyroku WSA w Łodzi (sygn. akt II SA/Łd 981/07) nie powinien znajdować się w obrocie prawnym. Sąd stwierdził :

?naruszenie procedury uchwalenia planu

?rozliczne naruszenia prawa w treści dokumentu.

Plan został przywrócony przez NSA, ale tylko dlatego, że skarżący popełnili błędy proceduralne. Wady Planu nie zostały usunięte.

Ponadto Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła:

?do 2012 r. wójt nie podał do publicznej wiadomości części graficznej Planu

?w tym czasie doszło do wykupywania ziemi przez ?osoby bliskie Pana Wójta?

?teren wykupiony przez ?osoby bliskie Pana Wójta? przeznaczony jest w Planie zagospodarowania na prywatny ośrodek sportów zimowych.

Plan nie był więc ani prawidłowo konsultowany, gdyż wprowadzano w nim zmiany przed uchwaleniem bez podania do ponownej konsultacji, ani prawidłowo wdrożony, gdyż zatajono przed obywatelami istotną część Planu.

Fakt, że na terenie gminy obowiązuje wadliwy i naruszający prawo Plan jest kolejnym argumentem przemawiającym za uwzględnieniem skargi inicjatorów przeprowadzenia referendum lokalnego.

Przedmiotem referendum mają być sprawy dotyczące ochrony środowiska i warunków życia ludzi. Ustalenia Planu kolidują z żywotnymi interesami mieszkańców gminy dopuszczając do przemieszania zabudowy mieszkaniowej z obiektami przemysłowymi. Taka sytuacja ma miejsce w Teolinie, gdzie pośród istniejącej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowano uciążliwą fabrykę kostki brukowej jednocześnie przewidując tam dalszą zabudowę mieszkaniową. W podobnych warunkach planowana jest obecnie budowa przemysłowej tuczarni świń w Lipinach. Takie sąsiedztwo powoduje konflikty i stwarza zagrożenia dla zdrowia. W krajach cywilizowanych od dawna nie stosuje się już takich rozwiązań.

Korupcja jest kolejnym zagrożeniem, które płynie z obowiązywania tego Planu.
Plan zagospodarowania gminy wychodzi naprzeciw prywatnym interesom ?osób bliskich Pana Wójta?. Chodzi tutaj o planowaną budowę ośrodka sportów zimowych na wzgórzu ?Plichtów?. Inwestycje podejmowane przez gminę w ostatnim czasie i realizowane na koszt mieszkańców służą zagospodarowaniu okolic tego ośrodka i zwiększeniu jego atrakcyjności. W bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka wybudowano już dom kultury zwany GPCKiE w Plichtowie. Podjęto też kroki zmierzające do budowy wieży widokowej na działce sąsiadującej z tym ośrodkiem oraz parkingu w sąsiedztwie tego ośrodka. Samorząd podjął uchwałę o przejęciu od Agencji Rolnej działki przeznaczonej na ten parking.

Obecnie wójt dokłada starań, by rozpocząć budowę kanalizacji. Finansowanie tej dużej inwestycji jest nieprzejrzyste. Zaplanowane wydatki na budowę pierwszego etapu wynosiły ponad 15 mln zł. Ostatnie informacje płynące z Urzędu mówią, że cena kosztorysowa jest o ponad połowę niższa. Jednocześnie w Ogłoszeniu o zamówieniu wójt zawarł klauzulę, iż przewiduje dodatkowe zlecenia (pkt. II.1.5. Ogłoszenia). To umożliwia wydanie z kasy gminy kwoty wyższej od ceny kosztorysowej i ofertowej. Jednocześnie obserwuje się działania wójta wskazujące na jego duże zainteresowanie tą budową i chęć rozpoczęcia jej za wszelką cenę. Temu służy dzielenie inwestycji na coraz większą liczbę etapów tak, by cena pierwszego z nich nie była szokująca. Niska cena nie będzie budzić oporów i umożliwi rozpoczęcie inwestycji. Obecnie pierwszy etap pierwszego etapu ma kosztować ok. 1,8 mln zł.

Istnieje obawa, że podczas budowy gminnej kanalizacji może rozpocząć się budowa prywatnego ośrodka sportów zimowych, tak jak podczas prowadzenia budowy GPCKiE wójt wybudował swój prywatny dom. Jeśli lokalna Prokuratura nie chce wyjaśnić spraw finansowania prywatnego domu wójta, to kto zbada, czy zaplanowane nadwyżki finansowe nie posłużą do sfinansowania budowy ośrodka sportowego?

Referendum pozwoli lokalnej społeczności podjąć decyzję w sprawach jej finansów i zapobiec opisanym wyżej zagrożeniom.?

– podpisy inicjatorów –

Odwołania od wyroku nie będzie. Bliska perspektywa zmian personalnych w radzie i na stanowisku wójta daje nadzieję na rozwiązanie problemów objętych planowanym referendum, a także wielu innych problemów nękających tę gminę.

Zwracamy uwagę mieszkańców, że prywatny ośrodek sportów zimowych należący do ?osób bliskich Pana Wójta? (oryginalna pisownia kontrolerów NIK) będzie się znajdował na końcu wsi Natolin. Wiele wskazuje więc, że jest to kolejny przejaw uprawianej w tej gminie prywaty. Kanalizacja zostanie tam doprowadzona na koszt mieszkańców i mieszkańcy będą płacić za jej funkcjonowanie. Pozostała część gminy ma być podobno kanalizowana w kolejnych etapach. Piszę ?podobno?, gdyż jak dotąd, nikt nie podał terminów, kiedy to nastąpi.

Polityka Państwa zmierza do faktycznej likwidacji konstytucyjnego prawa obywateli do organizowania referendów. Planuje się wprowadzenie zmian polegających na tym, że społeczność gminy będzie finansowała całe referendum z dodatkowych składek na ten cel. W perspektywie takich zmian rośnie ranga i znaczenie wyborów samorządowych. Zły wybór będzie ?odbijał się czkawką? przez kilka kolejnych lat. Możliwości przeprowadzenia referendum, nawet przy dużej akceptacji społecznej, są już teraz znikome. Po dalszym zaostrzeniu przepisów będzie jeszcze trudniej.

Zofia Rózga


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *