Można nie dopuścić do budowy tuczarni

  • Views 19155
  • Rating 12345

Przypadek skutecznego blokowania budowy tuczarni świń opisuje Tygodnik Rolniczy.
Przedstawiono tam sprawę rolnika, który chce zbudować tuczarnię na 2 tysiące świń ale nie może bo mieszkańcy uniemożliwiają wójtowi wydanie decyzji. Oto obszerny fragment artykułu:

?…Aby uzyskać niezbędne pozwolenia budowlane, konieczne jest przejście skomplikowanej i żmudnej procedury administracyjnej. Hodowca stoi przed koniecznością zmagania się nie tylko z aparatem biurokratycznym.
Od protestu do stowarzyszenia
Ku jego zdziwieniu, szybko pojawili się mieszkańcy oraz jego sąsiedzi, którzy postanowili zaprotestować przeciwko budowie chlewni. Niektórzy z nich ? to rolnicy prowadzący gospodarstwa. Mimo to protestują, twierdząc, że tuczarnia zniszczy środowisko i krajobraz. Protesty szybko przybrały sformalizowaną formułę. Powstało nawet Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Cieszkowskiej, które: Oprócz działań przeciwdziałających powstawaniu dużych obiektów przemysłowych negatywnie oddziałujących na środowisko Stowarzyszenie przywiązuje dużą wagę do rozwoju edukacyjnego i kulturalnego Ziemi Cieszkowskiej. Planowany jest szereg działań mających na celu wspieranie miejscowych inicjatyw ? czytamy na stronie internetowej. Niestety, oprócz działań przeciw budowie chlewni żadnymi większymi inicjatywami Stowarzyszenie się nie wykazało. ? Tak naprawdę ograniczają się jedynie do utrudniania mi życia. Mieszkam przecież na wsi. Tutaj produkuje się żywność. Skoro nie mogę postawić chlewni na wsi, to gdzie mam to zrobić? Przecież prawo budowlane i normy środowiskowe są tak restrykcyjne, że postawienie czegoś, co zniszczy całą okolicę, jest niemożliwe. Ponadto, mam obok chlewni własny dom. Przecież nie zatruję także swojego środowiska życia ? przyznaje Kopczyński.
Ktoś inspiruje?
Rolnik podejrzewa, że protesty mieszkańców oraz powstanie Stowarzyszenia mogą być inspirowane. Chlewnia miałaby powstać w sąsiedztwie nieruchomości należącej do Cezarego Orłowskiego, profesora Politechniki Gdańskiej. Na co dzień mieszka on na wybrzeżu, jednak w okolicy znajduje się jego posiadłość, w której zwykle spędza wakacje. Powstanie chlewni mogłoby być dla niego bardzo niekorzystne…?

Praktyczne porady, jakie działania trzeba podjąć żeby obronić się przed uciążliwą inwestycją znaleźliśmy na portalu Gaja.net.
Przytaczamy wybrane fragmenty.

„… Powstanie nowej fermy powinno poprzedzić szereg decyzji administracyjnych, mających stać na straży poszanowania obowiązującego prawa oraz zasad współżycia społecznego. Jako obywatele, mamy prawo domagać się żeby nasz głos nie został zignorowany w procesach decyzyjnych, które będą stanowić o jakości naszego życia i środowiska.. Tym samym – po przeanalizowaniu wszystkich ?za? i ?przeciw? ? możemy protestować przeciwko powstaniu nowej fermy. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że ferma ostatecznie nie powstanie. Aby temu zapobiec musimy wykazać się dobrą znajomością przepisów gwarantujących udział społeczny w podejmowaniu decyzji o lokalizacji i budowie ferm, oraz korzystać z wiedzy i doświadczeń osób, którym to się udało. [ … ]

Jeżeli zapisy Planu zagospodarowania umożliwiają budowę fermy, to powinniśmy jak najszybciej rozpocząć rozmowy na temat dalszego rozwoju obszarów objętych potencjalnym oddziaływaniem przedsięwzięcia. Powołując się na art. 89 Kpa strony postępowania oraz organizacje występujące na prawach strony mogą zwrócić się z wnioskiem o zorganizowanie rozprawy administracyjnej, umożliwiającej przedstawienie swoich racji i uwag.
Jeżeli końcowe rozstrzygnięcie postępowania, tj. decyzja wzizt okaże się dla nas niekorzystna, to przysługuje nam prawo odwołania się od niej do SKO. Natomiast w sytuacji, kiedy SKO nie uchyli decyzji organu I instancji, przysługuje nam prawo zaskarżenia jego decyzji do sądu administracyjnego. [ … ]

Jak włączyć się do postępowania?

Jeżeli w trakcie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla fermy sporządzany jest raport OOŚ, to uwagi do tej decyzji może wnieść każdy w terminie 21 dni wskazanych w ogłoszeniu podającym do publicznej wiadomości informację o złożonym przez inwestora wniosku i rozpoczętej procedurze udziału społeczeństwa. Zdecydowanie szersze uprawnienia ma strona postępowania. Za strony – zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Kpa) i orzecznictwem sądowym – uznawane są osoby, na których nieruchomości wpływać może oddziaływanie planowanej inwestycji. Nie dotyczy to wyłącznie osób bezpośrednio sąsiadujących z planowaną fermą, ale również tych, którym funkcjonowanie fermy zagrażać będzie obniżeniem wartości ich majątku. Ponadto w postępowaniu na prawach strony mogą występować organizacje ekologiczne, jeżeli jest to uzasadnione miejscem ich działania, zgłosiły one uwagi lub wnioski w terminie 21 dni przewidzianym na składanie takich uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych (zob. wyżej) oraz zgłosiły chęć uczestnictwa na prawach strony (zgłoszenia tego można przy tym dokonać albo w czasie owych ?21 dni?, albo później w trakcie trwania postępowania – byle przed wydaniem decyzji). [ … ]

Wniosek o wydanie decyzji i raport OOŚ podlegają konsultacjom społecznym.

Na procedurę konsultacji społecznych składa się:

  • a) podanie do publicznej wiadomości informacji o złożonym wniosku o wydanie decyzji wraz z raportem OOŚ (ogłoszenie informacji powinno nastąpić co najmniej: w siedzibie organu właściwego w sprawie, poprzez obwieszczenie w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej gminy);
  • b) umożliwienie społeczeństwu zapoznanie się z dokumentacją sprawy oraz złożenie uwag i wniosków ewentualnych terminie 21 dni (przy czym okres ten może rozpocząć się najwcześniej następnego dnia po ukazaniu się, w ostatni z wymaganych sposobów, ogłoszenia podającego do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w pkt a) powyżej);
  • c) rozpatrzenie ewentualnych uwag i wniosków przez organ prowadzący postępowanie;
  • d) podanie do publicznej wiadomości informacji o rozstrzygnięciu postępowania oraz możliwości zapoznania się z decyzją wraz z informacją o zgłoszonych uwagach i wnioskach oraz sposobie ich wykorzystania (uzasadnienie decyzji).

Uwaga. Naruszenie któregokolwiek z elementów procedury oznacza, że postępowanie z udziałem społeczeństwa zostało przeprowadzone nieprawidłowo. Wówczas należy je uznać za niezgodne z prawem, a wydaną decyzję za nieważną. W takiej sytuacji w odwołaniu od decyzji należy powołać się na art. 11 ustawy POŚ (?Decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna?) oraz na art. 156 § 1 pkt 7 Kpa (?Organ stwierdza nieważność decyzji, która (…) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa?).

Na co zwrócić uwagę czytając raport OOŚ?

Zanim zabierzemy się do lektury raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pamiętajmy o dwóch istotnych kwestiach. Po pierwsze, dokument ten jest przygotowywany na konkretne zamówienie inwestora, a po drugie – zgodnie z obowiązującym prawem ? każdy może podjąć się jego opracowania bez względu na wykształcenie, doświadczenie zawodowe, czy też posiadane uprawnienia. Są to wystarczające powody, dla których powinniśmy dokładnie wczytywać się i analizować informacje znajdujące się w poszczególnych rozdziałach raportu. Poniżej zamieszczamy kilka wskazówek – na co należy zwracać szczególną uwagę.

Zakres raportu musi być zgodny z Prawem ochrony środowiska
Prawo ochrony środowiska wskazuje minimum informacji, jakie powinien zawierać raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Mimo to nadal zdarzają się przypadki, kiedy dołączony do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , nie spełnia podstawowych wymagań. Brak w raporcie informacji określonych w art. 52 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska pozwala nam domagać się od organu prowadzącego postępowanie, aby zażądał od inwestora uzupełnienia raportu, a w razie jego nieuzupełnienia – nie uwzględnił wniosku inwestora (zobacz zakres raportu w rozdziale II.2.4.8).
Uwaga. Jeżeli organ prowadzący postępowanie nie uwzględnił naszego wniosku o odrzucenie lub uzupełnienie raportu jako niezgodnego z przepisami Prawa ochrony środowiska, w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji ? będąc stroną postępowania albo podmiotem na prawach strony – możemy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jeżeli SKO nie uchyli decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to przysługuje nam prawo złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. [ … ] „

źródła: Gaja.net, Tygodnik Rolniczy


One thought on “Można nie dopuścić do budowy tuczarni”

  1. Do wszystkich którzy chcą złożyć protest w gminie,a nie wiedzą co napisać – powołajcie się na drastyczny spadek cen Waszych nieruchomości. Niewątpliwie taki będzie (nawet do 70%). Ne zapomnijcie wziąć pokwitowania.

Comments are closed.