Negatywna ocena Rady Gminy in gremio jest nieuczciwa

  • Views 1861
  • Rating 12345

To, co podnosicie Państwo w komentarzach związanych ze zbliżającymi się wyborami, jest niezwykle istotne. Z tym jednakże, iż ocena nie powinna dotyczyć Rady Gminy in gremio ale poszczególnych jej członków. Negatywna ocena wszystkich radnych jest nieuczciwa i można podejrzewać, że służy ona strategii wyborczej niektórych komitetów.

Radni, popierający bezkrytycznie wójta, zrobili wszystko aby utrudnić ich identyfikację. Już na jednej z pierwszych sesji został zgłoszony wniosek opozycji, aby głosowania ważnych uchwał odbywały się imiennie. Nietrudno odgadnąć, że wniosek ten przepadł w głosowaniu. Tym jednakże, którzy chcą dociec prawdy, polecam przeczytanie protokółów z sesji aby jasnym było, kto jak głosował. Jest co prawda kilkoro radnych, którzy nie zabierają głosu, tych jednakże możecie Państwo uznać za milczące maszynki do głosowania na rzecz wójta.

Do najważniejszych głosowań należą te dotyczące uchwalania budżetu oraz absolutorium dla wójta za dobre wypełnianie swoich obowiązków. Łącznie takich głosowań w upływającej kadencji Rady Gminy Nowosolna było 8. W siedmiu z nich co najmniej jeden głos był przeciwny i 2- 3 wstrzymujące się. Analiza zachowań i wypowiedzi w trakcie tych sesji, kiedy odbywały się wspomniane głosowania, najdobitniej wskazuje, jak poszczególni radni traktują swoje obowiązki względem mieszkańców, którzy obdarzyli ich mandatem zaufania. Aby to ocenić przedstawię kilka faktów z analizy ekonomicznej budżetu.

Moim zdaniem niezwykle ważnym dla oceny wójta i radnych jest przeanalizowanie proporcji pomiędzy wydatkami na administracje z jednej strony a inwestycje z drugiej w Gminie Nowosolna.
Koszty administracyjne to głównie wynagrodzenia pracowników urzędu. Nakłady inwestycyjne to drogi, chodniki, odwodnienie ale też budowa świetlic, hal sportowych, boisk piłkarskich. Wydatki związane z urzędem w Nowosolnej (bez zakupu samochodu, który ujęty jest w inwestycjach) wyniosły 2 mln 383,1 tys. zł. Natomiast wydatki związane z inwestycjami służącymi rozwojowi gminy tylko 1 mln 436,3 tys. zł. Wydatki na administrację należałoby powiększyć o wynagrodzenia referentów i księgowych w szkołach, bibliotekach, Gminnym Centrum w Plichtowie oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej. W innych Gminach księgowość wymienionych jednostek prowadzona jest w urzędzie, a pomimo tego liczba tam zatrudnionych jest mniejsza niż u nas.
Tematem na obszerny artykuł jest celowość funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej zważywszy na koszty osobowe, które w 2013 roku wyniosły ponad 500 tys. zł. W gminie Brzeziny wszystkie sprawy prowadzone przez nasz ZGK obsługiwane są przez dwóch pracowników Urzędu. U nas do tego celu powołano przedsiębiorstwo z dyrektorem, główną księgową i referentami. Ostatnio jeden z radnych rzucił pomysł, aby Zakład przekształcić w spółkę z o.o. Wyobrażam sobie skład Rady Nadzorczej tej spółki i cenę jaką musielibyśmy płacić za wodę.
W związku ze zbliżającymi się wyborami chciałbym skierować pytanie do tych Radnych, którzy zasiadali w Radzie w ubiegłej kadencji, obecnie ubiegają o ponowny wybór do Rady Gminy, a w minionych latach nieodmiennie głosowali za przyjęciem budżetu, w którym wynagrodzenia administracji były ponad dwukrotnie wyższe aniżeli wydatki na wspomniane wyżej inwestycje. Kogo tak naprawdę reprezentowali: wyborców, gminną administracje czy wreszcie samych siebie i swoje osobiste interesiki. Pomimo tego, że przed każdorazową debatą na temat budżetu byli uświadamiani przeze mnie, że Gmina Nowosolna ma jedne z najwyższych wydatków na administrację w województwie, każdorazowo głosowali za przyjęciem budżetu w takiej postaci. Doprowadzili do tego, że obecnie na blisko 140 gmin województwa jesteśmy gminą, która, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wydaje na potrzeby urzędników najwięcej. Na urzędników Gmina Nowosolna wydaje grubo powyżej miliona zł więcej, niż sąsiednia gmina Brzeziny. Na inwestycje Gmina Nowosolna wydała w 2013 r. zaledwie 1,4 mln zł.
Pytanie to kieruję szczególnie do Radnych pełniących w Radzie funkcje przewodniczących komisji Rady Gminy i niektórych vice przewodniczących, a mianowicie : Przewodniczącej Rady Gminy p. Janiny Wlazło, Przewodniczącego Komisji finansów p. Andrzeja Gabary, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Michała Nowackiego oraz p. Czesława Marciniaka.

Grzegorz Grzeliński

PS. – Aby uprzedzić ripostę ze strony niektórych z wymienionych przyznam, że zaledwie jeden raz na cztery głosowałem za przyjęciem budżetu, za to cztery razy byłem przeciwny udzielenia absolutorium Wójtowi.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *