NIE dla strefy przemysłowej ? relacja z wystąpienia mieszkańców na posiedzeniu Rady Gminy Nowosolna

 • Views 4129
 • Rating 12345

Mieszkańcy ?obrębu Lipiny?, objętego zmianą studium zagospodarowania terenu, przedstawili Radzie Gminy Nowosolna swoją opinię na temat nowej koncepcji studium.

Spotkanie z samorządem zainicjowali mieszkańcy, ponieważ sprzeciwiają się oni utworzeniu strefy przemysłowej na tych terenach. W imieniu mieszkańców głos zabrali dr Karolina Dmochowska i dr hab., prof. UŁ Marcin Wójcik, naukowcy zajmujący się badaniem konfliktów społeczno-urbanistycznych jakie występują w gminach i małych miastach. Na podstawie badań podobnych sytuacji w Polsce ocenili projekt zmiany studium jako zły, prowadzący do konfliktów dużej skali, gdyż naruszone zostaną interesy życiowe dużej grupy ludzi. Wprowadzenie strefy przemysłowej na tereny mieszkalne spowoduje, że drastycznie pogorszą się warunki życia i spadnie wartość gruntów i budynków. Strefa przemysłowa wymaga szerokiego pasa buforowego, którego w gminie Nowosolna nie można zapewnić z powodu braku odpowiednio dużych pustych terenów. Tej funkcji ochronnej nie spełnią zaprojektowane ekrany.

Marcin Wójcik odniósł się do informacji, które wójt Piotr Szcześniak wraz z autorką koncepcji zmiany studium przekazali mieszkańcom podczas prezentacji projektu w Lipinach. Stwierdził, że część tych informacji była nierzetelna, a nawet nieprawdziwa. Wskazał następujące przykłady manipulowania informacją:

1/ – to za nas zadecydowano o rozwoju gminy, ponieważ decyzje o budowie autostrady, obwodnicy Brzezin i przebiegu kolei dużych prędkości zapadały na wyższym szczeblu…

Decyzja o przebiegu autostrady zapadła 25 lat temu, a potencjalny jej przebieg był znany od 40 lat. Gmina w tym czasie nie przygotowywała się do tworzenia stref przemysłowych lecz wyznaczała na tym obszarze nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową. To nie za nas zdecydowano. To władze gminy Nowosolna zdecydowały, że te tereny mają być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i taką funkcję przewidywały wszystkie kolejne plany zagospodarowania. Teraz po wybudowaniu autostrady władze gminy niespodziewanie zmieniają reguły gry, co jest oszustwem w stosunku do ludzi, którzy wybudowali tutaj domy.

obręb Lipiny - koncepcja studium 2015 r

 

 

obręb Lipiny - studium 2014 r

 

2/ – co 10 lat zmieniamy plan zagospodarowania…

Ostatniej zmiany studium zagospodarowania terenu gminy dokonano w 2014 roku. Zachowano w tym opracowaniu kierunki wyznaczone poprzednim studium. Była to logiczna kontynuacja rozwoju w kierunku budownictwa mieszkaniowego. To studium akceptowaliśmy.

3/ – naszym wzorem Stryków i Kleszczów…

Obecnie gmina Nowosolna ma dochody porównywalne z gminą Stryków. Realizując politykę rozwoju osadnictwa jesteśmy razem z Pabianicami najbogatszymi gminami w aglomeracji łódzkiej.

Kleszczów ma zupełnie inne uwarunkowania niż gmina Nowosolna i nie da się porównywać tych gmin.

dochody1dochody2dochody3

Marcin Wójcik podkreślił, że proponowana przemiana funkcjonalna wcale nie zabezpiecza przed lokalizowaniem tuczarni. Zwrócił też uwagę, że plan pokazuje nieistniejące obiekty ? trasę obwodnicy Brzezin oraz kolei dużych prędkości, o których nie wiadomo jak będą ostatecznie przebiegały. Jakie będzie oddziaływanie autostrady na nasz teren, to dopiero się o tym przekonamy. W podsumowaniu swojej wypowiedzi stwierdził, że polityka gospodarcza i przestrzenna gminy Nowosolna wymaga korekt a nie rewolucji. Kopiowanie rozwiązań z innych obszarów, o innych uwarunkowaniach jest pułapką rozwojową. Mieszkańcy domagają się zachowania kierunków rozwoju wyznaczonych w obowiązującym studium, które 2 lata temu zostało uchwalone.

 

Karolina Dmochowska omówiła uciążliwości, jakie sąsiedztwo strefy przemysłowej stworzy:

Hałas – hałas występuje w strefie przemysłowej nieprzerwanie przez całą dobę. Powodują go samochody dostawcze i osobowe, trapy rozładunkowe, ale także klimatyzatory i inne urządzenia montowane na zewnątrz hal, które ?buczą? całą dobę, co jest bardzo męczące.

Brud ? duże ilości kurzu rozsiewane są przez wiatr i roznoszone przez samochody. Wokół hal składowane są różne rzeczy, które wiatr roznosi po okolicy. Po osiedlach fruwają opakowania, folie i różne inne przedmioty.

Odory – produkcji przemysłowej, a także składowaniu niektórych towarów, towarzyszy często wydzielanie szkodliwych gazów o nieprzyjemnym zapachu.

Zanieczyszczenie światłem – hale są w nocy rzęsiście oświetlone,więc dla ludzi mieszkających w okolicy nigdy nie zapada noc.

Zmiana siły i kierunków wiatrów – w projektowanej strefie przemysłowej mają być budowane hale o wysokości do 20 metrów. Jest to wysokość 6-7 pięter. Takie wysokie, wielkogabarytowe budynki spowodują większą siłę wiatrów na tym terenie.

Podtopienia budynków – wystąpi problem z odprowadzeniem wód opadowych. Strefa zajmuje powierzchnię ok. 200 ha. Projekt przewiduje, że 10% tej powierzchni ma pozostać biologicznie czynne, reszta terenu, tj 177ha ma być utwardzona lub znajdzie się pod budynkami. Sytuację komplikuje ukształtowanie terenu o dużym spadku w kierunku północnym. Różnica poziomów między najwyższym punktem (w Ksawerowie), a najniższym (w Moskwie) wynosi 12 m. Budowa systemu odwodnienia będzie kosztowa, i nie można się spodziewać, że potencjalni inwestorzy będą skłonni ponieść te koszty. Przy braku odwodnienia woda z całego terenu będzie spływała na zabudowania w Moskwie.

Zagrożenie awarią – w każdej strefie przemysłowej występuje duże ryzyko awarii, np. pożaru hali, co przy tak bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych zagraża życiu i mieniu mieszkańców.

Dr. Dmochowska zwróciła uwagę, że polityka przestrzenna władz gminy Nowosolna prowadzi do podziału gminy na dwie części ? część ekskluzywną w okolicach Kalonki i część brudną, przemysłową w okolicach Lipin. Koszty tej polityki poniosą wyłącznie mieszkańcy gorszej, ?skolonizowanej? części gminy. Te tereny staną się nieatrakcyjne jako miejsce zamieszkania, co obniży rynkową wartość działek i budynków. Samorząd powinien liczyć się z tym, że mieszkańcy będą skarżyli gminę, w pozwach indywidualnych lub zbiorowych, o odszkodowania planistyczne za spadek wartości ich mienia.

Pan Krzysztof Tyblewski ostrzegł władze gminy, że mieszkańcy w obronie swojego zdrowia i dorobku będą podejmować działania przeciwko strefie przemysłowej. Mogą to być: niepłacenie podatków w tej gminie, zniechęcanie potencjalnych inwestorów na różne sposoby, wnioskowanie o przyłączenia sołectwa do innej gminy.

Sołtys Ksawerowa apelowała do wójta by nie rozpowszechniał informacji o tym, że w Strykowie cena gruntu w strefie przemysłowej wynosi 120 zł za m2. Ma to na celu zachęcenie właścicieli do zaakceptowania proponowanych zmian studium, ale mija się z prawdą. Cena wywoławcza terenu nieuzbrojonego i niewidocznego z autostrady wynosi ok. 15 zł/m2, cena sprzedaży może być mniejsza niż połowę tej stawki.

Na tym zakończyło się wystąpienie mieszkańców. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami nie było dyskusji nad przedstawionym materiałem. Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Małgorzata Kamińska-Bruszewska podziękowała w imieniu radnych za profesjonalnie przygotowane wystąpienia i spokojny przebieg wizyty mieszkańców w urzędzie. Kończąc spotkanie powiedziała:
” Na koniec tylko przypomnę jedno. Może będę adwokatem wójta w tym momencie, ale cała idea, którą Państwo nazwali nie kołem ratunkowym, tylko kołem betonowym, trochę złośliwie, ale ona zrodziła się, i nie możemy o tym zapominać, jednak z dobrej woli. Tutaj chcę od razu z gruntu odrzucić wszystkie teorie spiskowe, bo jako świadek wydarzeń pewnych towarzyszyłam temu procesowi, i choć nie zawsze z Panem Wójtem jesteśmy tego samego zdania, to jednak muszę powiedzieć, że intencje, które pewnym działaniom przyświecały były czyste, uczciwe i zmierzające do znalezienia rozwiązania konfliktu, który zrodził się na tym terenie wcześniej, a był spowodowany właśnie projektem wielkopowierzchniowej tuczarni. Nie zapominajmy o źródle całego procesu, który później się rozpoczął.”


17 thoughts on “NIE dla strefy przemysłowej ? relacja z wystąpienia mieszkańców na posiedzeniu Rady Gminy Nowosolna”

 1. Czy z wypowiedzi Pani Przewodniczącej, o szlachetnych intencjach Pana Wójta i z tego, że on sam nabrał już przekonania o tym, iż ustanowienie strefy przemysłowej nie zapobiegnie budowie tuczarni, można temat strefy uznać za nieaktualny ?

 2. Pan Wójt mógłby zacząć naprawdę myśleć, a nie konfliktować ludzi w oparciu o nierealne pomysły.

 3. Sprawa potencjalnego utworzenia tej strefy jest bardzo dziwna. Właściwie nie wiadomo dlaczego władze gminy do tego zmierzają. Zrobiono coś co jest niedopuszczalne, czyli przedstawiono mieszkańcom złudną nadzieję że szybko zarobią na ziemi, a to jest nieprawda i nie ma na to żadnych dowodów, że taka cena (nawet 80-100zł) jest realna. Zdenerwowano ludzi którzy zainwestowali cały swój majątek lub wzięli kredyt na budowę – o nich nie mówi się inwestorzy, a jak wynika z analizy w artykule to oni dostarczają coraz wyższych dochodów – to głównie dorabiający się ludzie, płacący niemałe podatki. Strefa to życie na budowie przez następne lata, smród, ruch, i inne zagrożenia o których napisano i żadnych szans na pieniądze dla gminy na jej uzbrojenie i przygotowanie – kto za to zapłaci, czy gmina weźmie np. kredyt który będzie wyższy niż roczny budżet? Kto uporządkuje później tę sprawę po szykowanym planistycznym bublu. Czy w gminie ktoś myśli, że mieszkańcy którzy przyprowadzili się to skuszeni obietnicą dobrej jakości życia przyjmą pomysł dziesiątek hektarów przemysłu, logistyki aby nie powstała tuczarnia, która i tak może powstać. Czy w taki sposób wyobrażali sobie mieszkańcy zmiany po nadejściu nowej władzy. Gmina to nie biznes, to przede wszystkim ludzie.

 4. Trzymam kciuki za skuteczny sprzeciw wobec zmiany planów zagospodarowania w gm. Nowosolna. Oby głos Mieszkańców był silniejszy od głosu Wójta.

 5. Brawo P. Marcinie!!! Brawo!!!
  Pan Wójt myśli, ze gmina Nowosolna, to tak jak jego sklepik – jego prywatny biznes!!!
  Zagalopował się w swoich pomysłach, które prawdopodobnie tylko jemu przyniosą korzyść, a nie Mieszkańcom, ale w Gminie mieszka coraz więcej ludzi, którym zależy na bezpieczeństwie, ciszy, zieleni…jeśli będzie trzeba to z inicjatywy Mieszkańców zorganizujemy referendum o odwołanie pomysłowego Wojta. Myślę, ze sprawa powinna nabrać rozgłosu medialnego – o co z pewnością zadbam.

 6. Cytat z wypowiedzi Radnej Kamińskiej „… Może będę adwokatem wójta … bo jako świadek wydarzeń pewnych towarzyszyłam temu procesowi…” jest dość znamienny i wskazuje na to, kto rzeczywiście rządzi w gminie. Nie przypuszczam, żeby Wójt był aż tak nieporadny w sprawowaniu swojej funkcji a i pani Kamińska powinna wreszcie zapoznać się z kompetencjami radnej. Nie jest to na pewno władza absolutna.
  Co do pomysłu utworzenia strefy przemysłowej również jestem przeciwny takim działaniom.

 7. Szanowni Państwo,
  Jako mieszkaniec terenu na którym Pan Wójt wraz z jak się wydaje częścią Radnych planuje?(w dużym uproszczeniu tak nazywając ten proces)?utworzenie strefy przemysłowej pragnę na tym forum wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie i rozczarowanie nie tylko samym pomysłem ale również podejściem oraz przygotowaniem ?planujących? zarówno co do samej absurdalnej idei jak sposobu jej konsultowania z lokalnym zainteresowanym społeczeństwem.

  Zdawać by się mogło że nowy Wójt, wybrany na fali powszechnego niezadowolenia z poprzednio pełniącego tę funkcję Pana Bystrońskiego, który do perfekcji opanował sztukę ignorowania głosu wyborców w kwestiach leżących nie po drodze z jego własnymi koncepcjami, przynajmniej na początku piastowanego przez siebie stanowiska prezentował będzie zgoła inne podejście.

  Niestety, jako jedna z wielu osób która zawierzyła w obiecująco zapowiadającą się kadencję z przerażeniem obserwuję od czego Pan Wójt przy wsparciu części rady próbuje zacząć swoje rządy i w jaki sposób je forsować pod szyldem uzgodnień i konsultacji społecznych. Stwarzając jedynie pozory liczenia się z opinią znakomitej większości bezpośrednio zainteresowanych tematem mieszkańców a w rzeczywistości jedynie garstki właścicieli tych gruntów. Z czego część jedynie z powodu nakreślenia im wizji uzyskania za te nieuzbrojone i nie przygotowane tereny absurdalnie wysokich cen.

  Ponieważ zestawienie dochodów poszczególnych gmin z omawianego artykułu w sposób dobitny wskazuje że dochody naszej gminy nie wymagają tak dramatycznych w skutkach decyzji, niezrozumiałym jest dla mnie desperacka próba forsowania pomysłu wciśnięcia strefy przemysłowej pomiędzy gospodarstwa domowe a w przypadku np. Teolina jego całkowite zamknięcie w wnętrzu takiej strefy. Pomysł ten spowodowałby planistyczne stworzenie możliwości powstania czegoś na kształt getta z przemysłowych murów. Kto w dzisiejszych czasach wpada na taki pomysł ? Kto zatwierdza wynajęcie za grube pieniądze biura projektowego, którego szefowa na jedynych jak dotąd otwartych konsultacjach społecznych w OSP w Lipinach, oficjalnie przedstawia propozycję takiego nieprzemyślanego bubla planistycznego ? Dlaczego dzieje się to za nasze pieniądze których podobno nie ma na inne istotne dla gminy cele ?
  Skoro Wójt sam nie dostrzega, że inwestuje nasze pieniądze a w tym czas swój i radnych w takie absurdalne rozwiązanie, pozostaje mieć jedynie nadzieję że ci sami radni przez chwilę jedynie ( bo więcej naprawdę nie trzeba)?spojrzą na ten pomysł oczami mieszkańców całych wsi, ich rodzin i dzieci, które zdecydowali się tutaj wychowywać i już dzisiaj ( jeśli cenią swój czas) a najpóźniej w dniu głosowania nad przyjęciem przedmiotowej uchwały nie wezmą zbiorowej odpowiedzialności za jego niedorzeczność.

  Drodzy Radni to Wy macie być rozsądkiem tej gminy. To Wam mieszkańcy udzielili mandatu do podejmowania właściwych decyzji w ich imieniu. Pełnicie swoje funkcje nie po to żeby czekać na ponowną inicjatywę i niezadowolenie oraz podejmowanie działań obronnych przez Waszych wyborców i mieszkańców ale po to aby samodzielnie identyfikować takie społecznie ( a jak czas pokaże również ekonomicznie) nieuzasadnione, żeby nie powiedzieć katastrofalne, w skutkach pomysły!
  Na koniec jeśli mieszkańcy i Wasi wyborcy mają uwierzyć w to o czym na koniec powiedziała Pani Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Małgorzata Kamińska-Bruszewska o czystych i uczciwych intencjach jakie miałyby przyświecać tej koncepcji to pamiętając również słowa obietnicy Radnego Pana Jacka Królikowskiego wypowiedziane pod koniec spotkania z mieszkańcami w OSP Lipiny, Radni powinni niezwłocznie zaniechać prac nad tą z gruntu nieprzemyślaną koncepcją.

  Życzę trafnych decyzji.

  1. też życzę Radnym takich decyzji, mam nadzieję że podejmą je samodzielnie…

  1. to bądź inicjatorem, wielu tu pisze a nic z tego nie wynika. Wydaja mi się, że wójt ma za dużo ” doradców” (społecznych ) którzy podejmują decyzję za niego ?. co z funduszami, w roli wyjaśnienia redaktorce tej gazety ale fundusze UE w w ramach ZIT czyli grodzisko pozyskał na papierze poprzedni Wójt a nie obecna przewodnicząca. Proszę pokazać na to fakty. A wójtowi życzę dużo pieniędzy z UE ale to chyba się nie uda.

   1. Tak, ma Pan rację – to wójt pozyskał dotację, nie radna. Niezręcznie to napisałam. Chodziło mi o to, że pani radna Kamińska była gorącą orędowniczką tego przedsięwzięcia (przekonała do niego innych radnych, dbała o promocję pomysłu grodziska).

    1. To tez duza wątpliwość dotyczącą działalności radnej na rzecz grodziska. Ok jezeli byla za tym projektem, to co dzisiaj powie na to, ze wojt w duzej czesci odchodzi od tego projektu na rzecz osp w gminie. No chyba że nie wie o tym. Na marginesie boję się następnych 3 lat dla gminy z takim menadżerem na czele.

 8. ..i tak się zastanawiam jak krótka może być pamięć a może niekonsekwencja włodarza, który jeszcze w lutym tego roku zwracał się do nas wszystkich ze swoją odezwą w sprawie podatków.
  Wtedy to dochody z PIT miały być źródłem finansowania niżej przedstawionej wizji gminy o pięknym otoczeniu, bezpieczeństwie itd?teraz okazuje się że to nie zadawala Pana Wójta.

  Teraz bez zmrużenia oka wmawia nam się min na spotkaniu w Lipinach, że tego wszystkiego nie da się jednak robić z podatków PIT. A gmina skromnie zadowoli się ponadto podatkiem CIT od przyszłych molochów, które w tej wizji miałyby wybrukować nam 190 ha za naszymi oknami, kosztem krajobrazu dla którego duża część z nas zdecydowała się wydać oszczędności swojego życia ( a może i naszych dzieci) i zawierzyć w stabilność decyzji podejmowanych przez naszych decydentów.
  Pamiętajmy że duża część radnych pełni swoje funkcje kolejną kadencję?więc pytam się gdzie jest ich spójna wizja, jakaś podstawowa konsekwencja ??a gdzie będzie odpowiedzialność za jak twierdzą dobre intencje ?

  Poniżej cytat z zamieszczonego na łamach tej gazety apelu Wójta:

  ?Każdy z nas chce, by gmina, w której mieszkamy miała nowe drogi wraz z wygodnymi chodnikami i oświetleniem. Marzymy o nowym boisku, placu zabaw dla dzieci, nowej świetlicy. Zależy Nam na bezpieczeństwie, pięknym otoczeniu i rozwoju naszej gminy.

  Każdy z nas może mieć ogromny wpływ na poprawę jakości życia w naszej gminie. Każdy z nas może podnosić standardy otoczenia, w którym mieszkamy.

  Na wszystkie inwestycje potrzeba pieniędzy. Podstawowym i największym źródłem dochodu w każdej gminie jest wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Ponad 37 % naszych podatków zasila budżet Gminy Nowosolna, co wynosi średnio ok.1200 zł rocznie od każdego mieszkańca (na podstawie danych z Łodzi).

  Gmina jest więc bogata bogactwem swoich mieszkańców.

  To m.in. z tych pieniędzy możliwa jest później rozbudowa infrastruktury (dróg, chodników, kanalizacji, oświetlenia itd), utrzymanie szkół i przedszkoli czy przygotowanie atrakcyjnej oferty sportowej i kulturalnej.

  W naszej gminie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) to niebagatelna kwota ponad 7,5 miliona złotych zł, a cały dochód gminy to kwota ok. 19 milionów złotych. Im większe wpływy z PIT-u, tym więcej samorząd może wydać na zaspokojenie potrzeb swoich mieszkańców.

  Chcemy decydować o wydatkach w gminie? Zostawmy tu swoje podatki!?

 9. czy ktoś wie czym zakończyła się dyskusja na ostatniej komisji w gminie w sprawie strefy przemysłowej?

  1. Po bardzo długiej, momentami burzliwej dyskusji, wójt zadeklarował zamrożenie dalszych prac nad uprzemysłowieniem Lipin.

 10. Niestety i tym razem wójt co innego zasugerował a co innego konsekwentnie forsuje…prace nad uprzemysłowieniem olbrzymiego obszaru w tej części gminy trwają w najlepsze !!
  No cóż jak widać lobby i grupy powiązanych interesików działa silniej niż zdrowy rozsądek ?zapłacimy jak zwykle my mieszkańcy i to po wielokroć:
  – zdrowiem
  – podatkami
  – odszkodowaniami
  – wizerunkiem gminy
  – wizerunkiem jej radnych itd..
  ?tak przy okazji patrzcie proszę kto podnosi rękę za takimi rozwiązaniami !! niech przynajmniej nie myślą że zadziałają anonimowo albo zginą w tłumie.. ech

 11. Wszyscy piszą o tym, że Wójt nadal forsuje prace nad uprzemysłowieniem Lipin, a na jakim etapie jest tworzenie planów miejscowych dla pozostałych obszarów ? Czy te prace też są wstrzymywane lub opóźniane ?

Pozostaw odpowiedź Grzegorz Grzeliński Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *