Nowe stawki opłat za śmieci – dlaczego nie podpiszę deklaracji

  • Views 1371
  • Rating 12345

W dniu 26.02.2017 r. Pani Sołtys wsi Plichtów doręczyła mi deklarację o ustaleniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pismo z informacją o wysokości nowych stawek opłat.
Ustalone stawki opłat przez Radę Gminy są w różnicowanej wysokości od osoby, w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.
I tak stawka opłaty przy zbiórce odpadów selektywnych wynosi 13,00 zł., dla jednej osoby, a dla sześcioosobowej rodziny stawka opłaty wynosi 5,00 zł., od osoby, co stanowi różnicę 160 %.
Jest to zbyt duża rozbieżność w ustalonej wysokości opłat.
Uchwała Rady Gminy Nowosolna z dnia 30.11.2016 r. nr XXVIII/166/16.

W związku z tym, informuję Wójta Gminy Nowosolna, że nie podpiszę i nie złożę wypełnionej deklaracji.
Ustalenie stawek w obecnym kształcie jest niesprawiedliwe i nie do przyjęcia.
Przy podejmowaniu uchwały nie było wzięte pod uwagę najwyższe prawo Rzeczypospolitej, jakie stanowi Konstytucja RP, że każdy ma prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Art. 32 Konstytucji brzmi, cytuję :

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Dobrze byłoby, żeby Rada Gminy zapoznała się z Konstytucją RP. A ja wnoszę o dokonanie zmian w Uchwale nr XXVIII/ 166/16, uchwalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny, na równych zasadach wobec wszystkich mieszkańców.
Jadwiga Balcerak


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *