?Pomidorowa i schabowy?, czyli co serwują mieszkańcom władze gminy

  • Views 2563
  • Rating 12345

Do historii Gminy Nowosolna przejdzie zapewne wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy ? Małgorzaty Kamińskiej-Bruszewskiej – na jednym z zebrań w Lipinach, podczas którego Pani Radna ?popisała się? kulinarną metaforą dotyczącą sytuacji mieszkańców wsi stykających się z planowanym obszarem przemysłowo-logistycznym w obrębie Lipiny. Pani Przewodnicząca porównała budowę tuczarni do zupy pomidorowej, którą dostać mieli mieszkańcy okolicznych wsi, natomiast proponowaną przez Gminę strefę przemysłową do schabowego ? potrawy, której niewdzięczni mieszkańcy nie chcą. Zgromadzeni ludzie, dla których był to pierwszy bezpośredni kontakt z osobą współtworzącą kierunki rozwoju naszej wspólnoty samorządowej, przecierali oczy ze zdumienia.

W dniu 3 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Nowosolna, na którym zapoznano Radnych ze złożonym przez Pełnomocnika prawnego grupy protestujących przeciwko projektowi strefy przemysłowej Pismem Wzywającym Gminę do Zaniechania Naruszania Prawa. Głównym wątkiem pisma jest wezwanie Gminy Nowosolna ? organów wykonawczych (Wójt) i uchwałodawczych (Rada Gminy) do zaprzestania (uchylenia) procedowania uchwały o przystąpieniu do sporządzania Studium? oraz zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Lipiny. Wprowadzenie planowanych zmian, czyli zmiana głównie terenów rolnych, w tym z całkowitym zakazem zabudowy oraz o przeznaczeniu na cele mieszkaniowe na tereny o przeznaczeniu PU /produkcja i usługi/ na obszarze ok. 200 ha. Projekt zmian prowadzi bowiem do naruszenia praw nabytych mieszkańców, którzy kupili i zagospodarowali działki o funkcji mieszkaniowej w ramach obowiązującego stanu prawnego, czyli uchwalonego przez Radę Gminy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (2005-2006 r.). W wyniku zmian mieszkańcy poniosą szkody majątkowe i w konsekwencji będą domagać się od Gminy odszkodowań, które można szacować na miliony złotych. Żądanie odszkodowań może dotyczyć również osób, które tę osobę prawną (Gminę) do takich działań podżegały lub były jej pomocne, o czym stanowi zarówno Kodeks Cywilny jak i Kodeks Karny (m.in. Kodeks Karny Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.; Kodeks Cywilny Art. 422. Za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody).

W piśmie wzywającym do zaniechania naruszania prawa zwrócono również uwagę na nierespektowanie przez organy Gminy obowiązującego stanu prawnego. ?Wyrazem tego jest fakt, że uchwała Nr X/47/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 maja 2015 roku w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Lipiny, została powzięta w czasie gdy prace nad studium rozpoczęte uchwałą Nr VII/29/15 z dnia 31 marca 2015 roku, były na etapie początkowym. Tym samym uchwała Nr X/47/15 została nie tylko powzięta w niezrozumiałym pośpiechu, ale przede wszystkim w momencie, gdy w ogóle w aspekcie prawnym nie istniała dopuszczalność jej powzięcia (vide wyrok NSA z dnia 25.11.2011 roku sygn. II OSK 1974/11). Teza NSA znajduje swoje pełne oparcie w art. 14 ust. 1 i 5 ustawy. Jest znamiennym, iż ust. 5 art. 14 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym nie jest przytoczony w podstawie prawnej uchwały, choć brzmienie tego przepisu jest oczywiste w ramach wykładni językowej. Stanowi on, że przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, ( tj. uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej „planem miejscowym”) wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych. W ocenie Pełnomocnika, takie pominięcie miało charakter celowy i prowadzi do przyjęcia za możliwe, że działania wójta i osób odpowiedzialnych za ład przestrzenny mogą być prowadzone świadomie, w sposób niezgodny z prawem? (fragm. pisma).

Zapoznania z powyższym pismem Pełnomocnika prawnego mieszkańców dokonali: Sekretarz Gminy Sławomir Jasiński oraz Renata Nastaga ? osoba odpowiedzialna w Gminie za sprawy planowania przestrzennego. I tu dochodzimy znów do ?kulinariów?, a mianowicie:

  1. Pani Przewodnicząca Rady Gminy oświadczyła, kolejny raz, że pomysł strefy biznesowej ? tak na marginesie: o takiej nazwie strefy jeszcze nie słyszeliśmy ? był pomysłem na zatrzymanie budowy tuczarni przemysłowych i cytujemy słowa Pani Kamińskiej-Bruszewskiej ?ponieważ jak gdyby mieszkańcy są chyba skłonni wybrać mniejsze zło, dla nich ta świniarnia jest większym złem, niż perspektywa tej strefy biznesowej, to naszym obowiązkiem jest oczywiście wsłuchać się w te głosy i rozważyć wszystkie za i przeciw i myślę, że tak się stanie, niech Wójt to zrobi, on się kierował dobrymi intencjami, ale rzeczywistość często nas zaskakuje, że naszymi dobrymi intencjami może być piekło wybrukowane i jednak ludzie oczekują czegoś innego. Więc mi się wydaje, że zarówno my jak i władza wykonawcza powinna oczywiście wziąć to wszystko pod uwagę przed przystąpieniem do jakichś kolejnych działań. To jest to jakby jeden temat. A temat tego pisma to jest temat w tym momencie odrębny, który na tym etapie jeszcze Rady nie dotyczy i tutaj muszą nastąpić pewne uściślenia prawne. Na razie wartość, że tak powiem w oparciu o zapisy prawa nie jest jeszcze sprecyzowana samego tego pisma, bo prawnicy gminni mają do tego jakieś zastrzeżenia, więc my się tutaj nie wyrywajmy przed szereg, bo nie ma tutaj żadnej takiej potrzeby żebyśmy my uczestniczyli na tym etapie w jakichś postępowaniach, jakimś opiniowaniu tego pisma. Ono nie jest do nas adresowane i nie jest to nasze zadanie na tym etapie. Może na późniejszym tak. Także wydaje mi się że jest raczej bezprzedmiotowa ta dyskusja po kątem tego pisma, zwłaszcza podejmowanie jakichś inicjatyw uchwałodawczych ? niby wobec czego. [?] Na razie nie zrozumiałam idei?.?

Wobec ciągle powtarzanych tez przez Panią Przewodniczącą napiszemy jeszcze raz:

1. Zdaniem mieszkańców, którzy mają zdolność myślenia i kojarzenia faktów, sprawa tuczarni nie jest przyczyną a jedynie pretekstem dla pomysłu strefy przemysłowo-logistycznej. Odsyłamy do wywiadu, którego udzielił Wójt pewnej gazecie, gdzie nie ma o tym ani słowa, że jest to kontrpropozycja dla tuczarni. Z bliżej nie wyjaśnionych powodów, Wójt zmanipulował Radę i wmówił jej, że 200 ha przemysłu i logistyki jest dobre dla mieszkańców, a Przewodnicząca dziś mówi, że to byłoby mniejsze zło.

http://www.biznes-plus.pl/lider-rozwoju-regionalnego/nowosolna-nowa-stolica-polskiej-logistyki/

2. Sprawa była od początku jasna w zakresie oczekiwań mieszkańców. Gmina powinna była niezwłocznie przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach obowiązującego Studium? . Chodzi bowiem o wprowadzenie na terenach na południe od drogi krajowej nr 72 zapisu o całkowitym zakazie zabudowy na terenach o przeznaczeniu rolnym, bo nikt w tych warunkach nie wybuduje nowego siedliska o charakterze zagrodowym, a to co obecnie powstaje, to w rzeczywistości zakład produkcyjny. Taki plan obowiązuje na północ od trasy Brzezińskiej, co pokazuje, że Pani Przewodnicząca w ostatnich miesiącach nic się nie nauczyła powtarzając mieszkańcom Moskwy i Teolina, że strefa jest dla ich dobra, w sytuacji gdzie postawienie tam tuczarni jest niemożliwe (!).

3. Pani Przewodnicząca, Pismo Pani dotyczy ? jak wszystkich Radnych, którzy dopuścili do sytuacji zagrożenia dla praw nabytych, zdrowia mieszkańców i środowiska przyrodniczego. Pani działania jako Radnej naraziły nas na stres i koszty. Radni nie wykazali się przezornością, a Pani kierując pracami Rady dopuściła do procedowania uchwał wymierzonych w prawa nabyte oraz niezgodnie z ustawą. Pismo wzywa Panią i pozostałych Radnych do zaprzestania działań zmierzających do naruszania prawa ? proszę dokładnie pismo to przeczytać i każde następne, które do Pani zostanie ewentualnie skierowane.

4. Przenosi Pani odpowiedzialność na Wójta, bo to jego intencja (w myśl Pani słów). Natomiast na każdym spotkaniu Wójt podkreśla, że to Rada podejmie decyzję. I tu odsyłam do wyżej zamieszczonych artykułów kodeksów cywilnego i karnego.


2 thoughts on “?Pomidorowa i schabowy?, czyli co serwują mieszkańcom władze gminy”

  1. Pani Małgorzata Kamińska-Bruszewska twierdzi (uporczywie i niesłusznie), iż Mieszkańcy mają do wyboru „pomidorową/większe zło”, czyli tuczarnię, lub „schabowy/mniejsze zło”, czyli strefę (no to, już nie wiem jak ją mam nazywać, biznesową? przemysłową?).
    Nie docenia inteligencji Mieszkańców.
    Mieszkańcy chcą młodej kapustki z ziemniaczkami – czyli dobrych warunków do życia.
    Jeżeli władze gminy serwują tylko pomidorową i schabowego, to Mieszkańcy stoją przed wyborem: czy zmienić kucharza?, czy zmienić stołówkę?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *