Prokuratura udzieliła odpowiedzi na krytykę prasową

  • Views 1782
  • Rating 12345

W publikacji zatytułowanej ?Wójt ujawnił kosztorys gminnej inwestycji?, zamieszczonej na stronach portalu internetowego ?Co u nas?, zawarte zostały krytyczne uwagi, co do działań Prokuratury Rejonowej Łódź ? Widzew i Prokuratury Okręgowej w Łodzi,  podejmowanych w związku z badaniem zagadnień związanych z realizacją Gminno-Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.Wbrew twierdzeniom autora publikacji są one bezzasadne.

Pozbawione racji bytu są stwierdzenia, jakoby prokuratura dążyła do umorzenia dochodzenia i nie potrafiła uzasadnić swoich decyzji.

W tym zakresie wskazać przede wszystkim należy, iż podejmowane decyzje merytoryczne są efektem analizy zgromadzonego materiału dowodowego, a zarzuty braku obiektywizmu nie mają oparcia w faktach i są jedynie efektem subiektywnej oceny autora publikacji. Nie mają żadnego uzasadnienia zawarte w tekście sugestie, dotyczące rzekomych koligacji rodzinnych prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łodzi ? Beaty Wiśniewskiej, nadzorującej pracę jednostki widzewskiej z osobami o tym samym nazwisku, jak twierdzi autor : ?zatrudnianymi przez Wójta w Urzędzie?. Brak jest także jakichkolwiek podstaw do kwestionowania obiektywizmu prokuratorów Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew ? czego wyraz dawano w dotychczasowej korespondencji przesyłanej Redakcji , będącej odpowiedzią na liczne kierowane do prokuratury wnioski.

W związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, datowanym na dzień 12 marca 2012r., po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, wydane zostało postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Istotnie, nie zawierało ono uzasadnienia, czego jednakże nie sposób krytycznie oceniać. Przyjęte rozwiązanie spełniało wymogi proceduralne ? zgodnie bowiem z art. 325 e par. 1 kpk ? postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia nie wymaga uzasadnienia.

Następnie, dostrzegając potrzebę dodatkowych okoliczności, zdecydowano o podjęciu na nowo prawomocnego postępowania i wszczęciu dochodzenia. Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie dostarczył jednak podstaw do stwierdzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa i skutkował wydaniem decyzji o umorzeniu, zatwierdzonej przez prokuratora w dniu 31 października 2012r. Argumenty, które przesądziłuy o umorzeniu, powołane zostały w uzasadnieniu decyzji.

 

Nie sposób także podzielić zasadności krytycznych stwierdzeń, dotyczących rzekomego utrudniania Redakcji dostępu do dokumentacji, mającej związek z inwestycją.

W odniesieniu do tych uwag podnieść należy, iż w dniu 4 kwietnia 2013r.- już po umorzeniu postępowania ? do prokuratury widzewskiej wpłynęła korespondencja przedstawiciela Redakcji. Z jej treści wynika między innymi, że autor domaga się udostępnienia, jako informacji publicznej ? kosztorysu inwestycji w Plichtowie. Pismem z tej samej daty Prokurator Rejonowy Łódź ? Widzew poinformowała zainteresowanego o uwzględnieniu wniosku. Z treści powyższej korespondencji nie wynika natomiast wprost, dostępu do jakich innych jeszcze dokumentów przedstawiciel Redakcji domaga się w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie ulega przy tym wątpliwości, że prokuratura może udostępnić jedynie te dokumenty związane z badaną problematyką, w których posiadanie weszła, gromadząc materiał dowodowy. Nadmienić także należy, że wszelkie sugestie i żądania, dotyczące zakresu przeprowadzanych dowodów, w tym gromadzonej dokumentacji, kierowane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przez przedstawiciela Redakcji, z uwagi na brak statusu strony postępowania, nie wymagały rozstrzygnięcia w trybie art. 170 kpk, a ich realizacja winna czynić zadość potrzebom dowodowym i mieścić się w granicach istniejących możliwości prawnych.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi

Krzysztof Kopania

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *