Regulamin serwisu internetowego CO U NAS

Regulamin serwisu internetowego gazety CO U NAS – http:// counas.p9.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego gazety CO U NAS (dalej-Serwis).
 2. Właścicielem Serwisu jest redakcja gazety CO U NAS mieszcząca się pod adresem 92-701 Łódź, Ksawerów 8.
 3. Serwis jest portalem niezależnej gazety lokalnej CO U NAS, wpisanej do rejestru czasopism pod numerem ISSN 2080-5667. Publikowane w Serwisie treści są autorskimi materiałami przygotowanymi przez Redakcję CO U NAS oraz jej współpracowników lub przedrukami materiałów dokonanymi za zgodą właścicieli praw autorskich. Redakcja samodzielnie decyduje o zawartości serwisu i dokonuje w nim zmian. Serwis daje Użytkownikom możliwość swobodnej wypowiedzi i wyrażania opinii, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i wiedzą.

II. Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Użytkownik ? osoba fizyczna, która korzysta z treści (czyta, komentuje, cytuje) w serwisie CO U NAS.

Redaktor – osoba fizyczna, która jest autorem artykułów w serwisie CO U NAS

Artykuł ? treść opublikowana w Serwisie pod imieniem i nazwiskiem Redaktora, zawierająca temat oraz rozwinięcie, która jest dostępna do czytania, komentowania lub cytowania przez Użytkowników.

Komentarz – wypowiedź Użytkownika bądź Redaktora, zamieszczona pod Artykułem, będąca odniesieniem do jego treści, zgodna z zasadami serwisu CO U NAS.

Materiały ? wszelkie teksty, obrazy, pliki dźwiękowe, pliki wideo publikowane przez Użytkowników i Redaktorów w ramach serwisu CO U NAS.

III. Zasady korzystania z treści serwisu

 1. Korzystanie z serwisu CO U NAS jest całkowicie dobrowolne oraz bezpłatne.
 2. Serwis gazety CO U NAS dostępny jest dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 3. Artykuły zamieszczone w serwisie gazety CO U NAS objęte są prawami autorskimi należącymi do Redakcji CO U NAS i są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631). Komentowanie, cytowanie, powielanie, publikowanie na innych stronach internetowych i serwisach oraz innych nośnikach możliwe jest wyłącznie za zgodą Redakcji wraz z podaniem źródła i odnośnika do pierwotnej treści odnoszącej się do strony w serwisie gazety CO U NAS.
 4. Niedozwolone jest publikowanie treści oraz materiałów chronionych prawem autorskim, do których serwis gazety CO U NAS nie jest uprawniony. Odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich spoczywa na Redaktorach (Autorach) artykułów.
 5. Użytkownicy serwisu gazety CO U NAS są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

IV. Komentarze

 1. Możliwość dodawania komentarzy pod artykułami zamieszczonymi w serwisie gazety CO U NAS posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet.
 2. Dodanie komentarza wymaga podania imienia/nicka oraz adresu e-mail . Redakcja nie weryfikuje prawdziwości w/w danych.
 3. Użytkownik bądź Autor może posługiwać się własnym nazwiskiem, bądź nickiem. Nickiem nie może być wyrażenie uznawane za wulgarne, obraźliwe, niezgodne z dobrymi obyczajami, lub naruszające zasady Netykiety. Użytkownik bądź Autor nie może także identyfikować się nazwą będącą znakiem towarowym.
 4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy zawierających treści wulgarne, propagujące przemoc, powszechnie uznane za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszające zasady Netykiety.
 5. Zamieszczający komentarz ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za treść swoich komentarzy prezentowanych w Serwisie, w szczególności za naruszenie praw własności, prawa do wizerunku, ochrony prywatności innych osób. Użytkownik jest zobowiązany zwolnić Redakcję CO U NAS z odpowiedzialności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wobec Redakcji w związku z tymi komentarzami.
 6. Komentarze są moderowane. Redakcja może odrzucić komentarz bez podania przyczyny.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na komentowanie publikowanych przez niego komentarzy i materiałów przez innych Użytkowników.
 8. Każdy ma obowiązek poinformowania Administratora serwisu o podejrzeniu złamania prawa, naruszenia praw osób trzecich, a także faktu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, wysyłając wiadomość e-mail na adres counas@wp.pl zawierającą zwięzły opis problemu.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników zgłaszających komentarze są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do zamieszczania i moderowania komentarzy.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 4. Administratorem danych osobowych jest Redakcja CO U NAS. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi i wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

VI. Odpowiedzialność

 1. Informacje i materiały zamieszczone w serwisie gazety CO U NAS mają wyłącznie charakter informacyjny.
 2. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania treści prezentowanych w serwisie gazety CO U NAS, w szczególności za decyzje podjęte na ich podstawie.
 3. Redakcja nie gwarantuje, że serwis gazety CO U NAS będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Redakcja może zaprzestać udostępniać serwis gazety CO U NAS w każdej chwili bez podania przyczyn.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu będą zamieszczane w serwisie gazety CO U NAS. Zmiany w regulaminie są wiążące od momentu ich ogłoszenia w Serwisie.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia w Serwisie