Śmieci zalegają przed naszymi posesjami…

 • Views 3046
 • Rating 12345
KORESPONDENCJA MIESZKAŃCA GMINY NOWOSOLNA Z URZĘDNIKAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ GOSPODARKĄ ODPADAMI
Mieszkaniec pisze do Urzędu

Szanowny Panie Bartoszu

Opiszę problemy jakie widzę z punktu użytkownika.

Jestem Właścicielem gospodarstwa domowego w układzie 2+2. Tym samym na terenie mojego gospodarstwa wytwarzam śmieci, które można między innymi podzielić na: – odpady komunalne, – selektywny zbiór, – bioodpady. Całkowicie popieram inicjatywę rządu bo jest on dobra i dba o środowisko naturalne. Ale jak to zwykle bywa nawet bardzo dobre pomysły miewają fatalne wykonanie spowodowane przez brak kompetencji wykonawcy, zdrowego rozsądku i minimalnego zrozumienia potrzeb mieszkańców.

Wracając do tematu: – moje gospodarstwo, moja odpowiedzialność, – więc wywozem śmieci zajmowała się firma REMONDIS. Zabierała odpady komunalne co 2 tygodnie (kubeł 120l) a odpady selektywne co tydzień (mim 1.5 worka!). Płaciłem za to ok. 28PLN

W czasie gdy ustawa nakazała gminie zająć się problemem gospodarowania odpadami jakość usług spada, a cena rośnie. I tak, po nowemu, odpady komunalne co 2 tygodnie (kubeł 120l) a odpady selektywne raz w miesiącu?!?!?!?! Przypominam że co tydzień wystawiałem, podobnie jak sąsiedzi (niektórzy więcej), min 1,5 worka odpadów selektywnych co daje w obecnej sytuacji min. 6 worków!

W samej ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie znalazłem żadnej wzmianki na temat częstotliwości wywozu, a nie znalazłem bo ustawodawca zakładał że wykonawca czyli w naszym wypadku gmina ma kompetencje, zdrowy rozsądek oraz bardzo dobrze rozumie potrzeby swoich mieszkańców.

Kuriozum całej sytuacji dodaje fakt podziału na wywóz odpadów Bio czyli zgodnie z Ustawą, cyt..?Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) bioodpadach ? rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność?. W tym wypadku zakładamy do końca roku wywóz śmieci co 2 tygodnie ? w  gospodarstwie domowym głównie są to odpady z ogrodów. Ale jeśli ktoś ma kompostownik to takich odpadów nie będzie!?!? A tym bardziej w listopadzie czy grudniu?!?! To już jest mega niegospodarność i brak zrozumienia nas mieszkańców.

Wiem że w rozważaniach jeden Pan uparł się na wywóz odpadów selektywnych raz w miesiącu, na samej radzie mowa była o zabieraniu co najmniej raz w miesiącu a w przetargu pojawiła się informacja 1 raz w miesiącu. Więc patrząc na ten temat z pozycji przedsiębiorcy i trzymając się zapisów umowy to jestem szczęśliwy bo mam więcej kasy i mniej roboty.

Pytania do Urzędu Gminy:

 1. Gdzie mam składać odpady segregowane ? jest teraz ciepło więc po miesiącu będą śmierdzieć?
 2. Kto z imienia i nazwiska jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy (chodzi o odpady segregowane)?
 3. Co gmina zamierza zrobić z tym faktem? (kom: sieci segregowane)
 4. W jaki sposób mam obecnie segregować śmieci? (kom: skoro gmina wzięła się za ten problem to proszę o dokładną instrukcję postępowania)
 5. Gdzie są worki przeznaczone do segregacji? (kom: nie jest to przypadkiem że Remondis wygrał w dużej ilości gmin więc nie przyjmuję tłumaczenia że są zaskoczeni i nie przygotowani na takie działanie).
 6. Do czasu uregulowania sytuacji proszę o podanie miejsca gdzie mam składować śmieci na terenie Urzędu Gminy w rynku Nowosolna.
 7. Czemu wiedząc o sytuacji nikt z Gminy wcześniej nie przesłał informacji o tym że śmieci segregowane nie zostaną odebrane 2 lipca? (kom: większość jak zawsze wystawiła własne odpady przed dom)

Proszę o bardzo poważne potraktowanie i szybką odpowiedź. W odpowiedzi bardzo proszę uwzględnić informację jak mamy płacić za wywóz śmieci (Nr konta, dane adresata, harmonogram, dokładną kwotę). Proszę też nie zapomnieć podać miejsce gdzie mam dowieść worki ze śmieciami gdyż w moim garażu cuchnie jak bym trupa przetrzymywał.

 Urząd pisze do mieszkańca

Szanowny Panie Radosławie!

W nawiązaniu do Pana maila udzielam odpowiedzi na zadane przez Pana pytania:

ad. 1) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do gromadzenia odpadów komunalnych (w tym również odpadów segregowanych) na terenie własnej nieruchomości, co wynika wprost z art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012r., poz. 391 z późn. zm.), zgodnie z którym: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: (…) 3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie.”; Regulamin utrzymania czystości porządku na terenie gminy Nowosolna w stosunku do miejsc gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości wprowadza w paragrafie 13 ust.2 wymóg tego rodzaju, że miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed ich zalewaniem przez wody opadowe oraz przed dostępem osób trzecich; innymi słowy o wyborze miejsca służącego gromadzeniu odpadów komunalnych na terenie danej nieruchomości decyduje sam właściciel nieruchomości;

ad. 2) osobami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami w Gminie Nowosolna są: mł.ref.ds.gospodarki odpadami Bartosz Gocek, Sekretarz Gminy Sławomir Jasiński;

ad. 3) jeżeli chodzi o odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych z częstotliwością 1 raz w miesiącu Gmina Nowosolna nie pozostaje w odosobnieniu w stosuknu do sąsiednich gmin takich jak np. Stryków, Brzeziny, Rogów, Jeżów, Brójce czy Ksawerów, gdzie częstotliwość odbioru odpadów segregowanych jest dokładnie taka sama – 1 raz w miesiącu; w 2013r. zmian w tym zakresie nie przewiduje się; dodam, iż ustalenie ww. częstotliwości zostało poprzedzone zwróceniem się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o wydanie opinii w tej sprawie; Inspektor Sanitarny nie zakwestionował zapisu Regulaminu w tej materii, w związku z czym, w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowosolna utrzymana została ww. częstotliwość;

ad. 4) w okresie „przejściowym”, tj. do czasu dostarczenia na adres Pana nieruchomości przez Remondis 3 worków: – na papier, – na szkło, – na metal, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe. odpady „surowcowe” należy umieszczać zbiorczo w workach koloru białego, dostarczanych przez Remindis, zgodnie z opisem znajdującym się na ww. worku, tj. opakowania metalowe, plastik, makulatura, szkło. Z chwilą, gdy Remondis dostarczy worki docelowe wraz z nimi dostarczona zostanie ulotka zawierająca szczegółowe wytyczne odn. nowych zasad segregacji;

ad. 5) worki winny być dostarczane przez Wykonawcę usługi, tj. Remondis; w sytuacji gdy liczba worków dostarczona przez Wykonawcę usługi jest niewystarczająca w stosunku do ilości odpadów, powstających na danej nieruchomości, istnieje możliość pobrania dodatkowych worków w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1, w godzinach pracy Urzędu,

ad. 6) sytuacja jest już uregulowana – patrz pkt 1,

ad. 7) do 30 czerwca 2013r. (włącznie) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywał się na podstawie umowy cywilno-prawnej między właścicielem nieruchomości a danym przedsiębiorstwem wywozowym; mając jednak na uwadze fakt, iż pierwsze wywozy w nowym systemie będą miały miejsce już 1 oraz 2 lipca (mowa tu o odpadach zmieszanych z pojemników), Gmina Nowosolna zleciła Poczcie Polskiej w dniu 25 czerwca 2013 r. dostarczenie do posesji mieszkańców harmonogramów wywozu odpadów w trybie przyspieszonym (tj. w ciągu 3 dni) tak, aby do czasu wejścia w życie nowego systemu, każdy właściciel nieruchomości miał możliwość zapoznania się z nowym terminarzem odbioru odpadów; ponadto od 27 czerwca 2013r. na stronie internetowej Gminy Nowosolna w zakładce „harmonogram wywozu odpadów” jest do pobrania przedmiotowy harmonogram. Informacja na temat płatności znajduje się na stronie internetowej http://nowosolna.gminarp.pl w zakładce OPŁATA ZA ODPADY.

Z poważaniem

mł.ref.ds. gospodarki odpadmi Bartosz Gocek, Sekretarz Gminy Sławomir Jasiński

 Mieszkaniec do Urzędu

Szanowny Panie Bartoszu

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozwoli Pan że jednak nie zgodzę się z Pańskimi wywodami i potraktuję je jako odpowiedź na roboczo i nie do końca przemyślaną. Jednak jeśli stwierdzi Pan że jest to odpowiedź w 100% gotowa to ja stwierdzę że uwłacza to mojej i innych mieszkańców inteligencji i traktujecie nas jak folwark zwierzęcy.

Wiec jak już ustaliliśmy Pan i Pan Sławomir jesteście odpowiedzialnymi osobami za zaistniałą sytuację. Proszę jeszcze raz ale tym razem dobrze zastanowić się nad odpowiedzą nr 3:

A) Mój komentarz: porównywanie że w gminach sąsiednich jest podobnie, jest mega, proszę wybaczyć, idiotyczne. Co mnie jako mieszkańca Nowosolnej interesuje co, kiedy i jak tam wywożą, czytając takie rzeczy od razu nasuwa się pytanie: ? Czy macie coś Panowie z tego że ustawiliście wywóz śmieci segregowanych raz w miesiącu od firmy Remondis? Wszak jest to lepiej dla Remondis-u niż dla nas mieszkańców. Skoro rzadziej jeżdżą za prawie tyle samo to koszty im się zmniejszają, zyski rosną to i może dzielą się tym z Panami? Proszę wybaczyć ale inaczej tego tłumaczyć się nie da!!!

B) Dalej piszecie Panowie, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał pozytywną opinię w tej sprawie i nie zakwestionował zapisu Regulaminu w tej materii i w związku z tym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowosolna utrzymana została 1 miesięczna częstotliwość wywozu śmieci segregowanych. Proszę się tylko troszkę zastanowić ? a jaką inną decyzję mógł wydać? To co zostało mu podsunięte jest zgodne z prawem i przepisami. Ale nie jest to zgodne ze zdrowym rozsądkiem, racjonalnym podejściem i troską o mieszkańców.

Od samego początku pracy nad ustawą i jak już ustawa weszła w życie mieliście Panowie bardzo dużo czasu na przygotowanie się do jej wprowadzenia. Gdzie referendum przeprowadzone, gdzie opinie mieszkańców? My mieszkańcy wypełnialiśmy odpowiednie śmieciowe deklaracje i tam można było umieścić odpowiedni zapis.

W mojej opinii pytanie nr 3 i 6 pozostaje bez odpowiedzi ? oczekuję bardziej konstruktywnego podejścia i rozwiązania problemu.

Konsekwencje Waszej działalności są już widoczne. Chodząc po lasach stwierdzam, że pojawiło się więcej śmieci wyrzucanych i to już nie jest ochrona środowiska! Część z mieszkańców wywozi śmieci do miasta – tam są pojemniki na śmieci segregowane z wolnym dostępem!

Każdy z nas mieszkańców jakoś sobie radzi przyzwyczaiwszy się do nieporadności i nieudolności urzędniczej. Nauczyliśmy się radzić sobie. Zacznijcie Państwo pracować i przykładać się do obowiązków z pełną świadomością, że Wasze działania wpływają pozytywnie lub negatywnie na mieszkańców/wyborców.

Panowie, wystarczyło odpisać: – Szanowny Panie bardzo przepraszamy, jak Pan wie decyzję podejmuje każdy z nas i raz są one dobre a innym razem złe. Ma Pan rację i w tym wypadku był to błąd tym samym dołożymy wszelkich starań by zmienić zaistniałą sytuację może to się nie uda w tym roku ale od nowego będziemy itp. – A tak, macie wpienionych mieszkańców, z których część mówi że nie ma sensu z Gminnymi Urzędnikami rozmawiać bo i tak nic nie rozumieją.

Ja jednak dalej mam nadzieję że jesteśmy po to by zmieniać i wzajemnie sobie pomagać. Czekam więc na odpowiedź.

 


10 thoughts on “Śmieci zalegają przed naszymi posesjami…”

 1. Tak czy inaczej jest źle.
  Wywóz śmieci komunalnych co dwa tygodnie – dziś wystawiłam pojemnik napełniony w 1/4.
  Wywoź śmieci segregowanych raz w miesiącu – kolejny worek przygotowany do odbioru (stoją już cztery).
  Chcę segregować śmieci – trzeba to robić w trosce o środowisko – ale z „głową”. Harmonogram zaproponowany przez Gminę jest nie do przyjęcia. Kierujmy się zdrowym rozsądkiem i lokalnymi uwarunkowaniami, zmieńmy bzdurne rozkłady odbioru odpadów. Kto jest dla kogo – Władze Gminy dla nas czy my dla Władz Gminy??

 2. Gdy śmieciami bezpośrednio zajmowała się firma Remondis, nigdy (!!!) nie było problemów. Gdy za pośrednictwo wziął się Urząd Gminy Nowosolna, jest jak zawsze…

 3. Zgadzam się ze Zdzichą.
  Dlaczego ktoś za mnie – w tym wypadku Urząd Gminy Nowosolna – decyduje ile i jak często mam mieć odbierane śmieci??.
  Indywidualna umowa z firmą np. Remondis pozwoliłaby dopasować wywóz odpadów do moich/naszych potrzeb.

 4. Zgadzam się z powyższymi komentarzami. Obecny harmonogram odbioru odpadów jest jedną wielką porażką pracowników urzędu gminy. Każdy z obecnych typów odpadów w innym terminie. Jak tu pamiętać kiedy jakie i nie zapomnieć. Bo jak się zapomni to worki z opakowaniami i metalem nas mogą w domach zasypać. Wcześniej miałem odbierane raz w tygodniu segregowane i co drugi tydzień pojemnik 120 litrów. Proponuję wystawiać wszystkie worki przed bramę i niech sobie stoją tygodniami przecież mieszkamy na terenie Parku Krajobrazowego to urozmaicimy trochę piękne widoki lasów pól i łąk – będzie bardziej kolorowo. Drugi wariant, to skoro gmina jest odpowiedzialna za utrzymanie czystości to zamiast wystawiać worki przed posesję lepiej zwozić pod budynek urzędu, Remondis będzie mógł zabierać bezpośrednio z parkingu nie będzie musiał jeździć po miejscowościach gminy, pozwoli to zaoszczędzić urzędowi sporą kasę.
  Nie wiem co mają na celu spotkania wójta z mieszkańcami skoro uwagi na nich zgłaszane nie są brane pod uwagę. Mydli się nam oczy i to wszystko. Coś mi się wydaje że przynajmniej część urzędników przejedzie się na tych śmieciach jeżeli się to nie zmieni.

 5. Uprzejmie proszę Władze Gminy o zainteresowanie się „śmieciowym” problemem.

  Harmonogram wywozu odpadów z naszych domów jest postawiony „na głowie”:
  – co dwa tygodnie odbiór śmieci z pojemnika – nigdy nie mam go napełnionego więcej niż w 1/3,
  – co miesiąc odpadki segregowane – dużo worków z wykorzystaniem tych, które zostały mi po firmie MPO,
  – większa ilość worków niemożliwa do zakupienia w siedzibie Gminy – Gmina ich po prostu nie ma. Zamierzam udać się do siedziby REMONDIS i tam pozyskać tyle, ile przewiduję do wykorzystania w mojej rodzinie.

  Śmieci chcę segregować powodowany troską o środowisko i moje najbliższe otoczenie, ale władze Gminy mi w tym nie pomagają.

  Kto rozpisywał przetarg na odbiór śmieci w Naszej Pięknej Gminie? Jestem oburzony i zniesmaczony …

 6. W gminie Andrespol nie mają takiego problemu ta sama kasa co miesiąc ten sam Remondis tylko że wszystko jest odbierane co dwa tygodnie tego samego dnia. Można????

 7. I jeszcze jedno.
  Na wydrukach z harmonogramem wywozu śmieci dostarczonych przez gminę – z pieczątką gminy – dni tygodnia są pomylone z datami, tzn. dla Kalonki jest np. wtorek i 7 sierpień (błąd oczywisty bo 7 sierpnia wypada w środę). Jakże skomplikowane musi być przygotowanie właściwego „dokumentu” skoro są takie pomyłki?!

  Wstyd Kochani..

 8. no i zabrano śmieci posegregowane – 6 worków
  ile zostawili? TRZY!
  ok. ja też naszykuje trzy, reszta do kosza

 9. Tomcio: błąd w harmonogramie odbioru śmieci nadal jest aktualny. 28 sierpnia wtorek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *