Tuczarnia w Lipinach – informacja Wójta Gminy Nowosolna

  • Views 4018
  • Rating 12345
Informacja Wójta Gminy Nowosolna
31.03.2014

W związku z prowadzonym w tutejszym Urzędzie postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:  ?Budowie budynku inwentarskiego ? tuczarni < 210 DJP wraz z zapleczem socjalnym, silosami na paszę oraz niezbędną infrastrukturą?, na działce o numerze ewidencyjnym 170/1, w miejscowości Lipiny, gmina Nowosolna, wszczętym w dniu 20.08.2013 r. (zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZP.6220.3.2013 z dnia 23.08.2013 r.), na wniosek Pani Angeliki Woźniak – Wszędybył PERFEKO, 95-006 Bukowiec, ul. Dolna 32, pełnomocnika inwestora: Pana Zdzisława Sołdona, Wójt Gminy Nowosolna informuje, iż wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.05.2014 r.

Mając na względzie, że w trakcie prowadzonego postępowania w sprawie wydania ww. decyzji pojawiły się uwagi i wątpliwości dotyczące m. in.: gospodarowania gnojowicą, immisji (zwłaszcza związanych ze skażeniem wód podziemnych), uciążliwości odorowych (przedstawione w raporcie rozwiązania techniczne i technologiczne nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że eksploatacja planowanej instalacji nie spowoduje pogorszenia warunków życia okolicznych mieszkańców), rzetelności przeprowadzonej analizy konfliktów społecznych, a dotychczas prowadzone postępowanie nie spowodowało ich usunięcia, w związku z tym została podjęta decyzja o zleceniu wykonania koreferatu przez biegłego sądowego z zakresu ochrony środowiska przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

źródło: http://www.nowosolna.gminarp.pl/aktualnosci/informacja-wojta-gminy-nowosolna.html


2 thoughts on “Tuczarnia w Lipinach – informacja Wójta Gminy Nowosolna”

  1. Od kilku lat procesuje się z gminą o grunt. Wiem, że TYLKO w sądzie Administracyjnym sprawa będzie wygrana ale oni nie chcą do tego dopuścić i ciągle kierują do sądu Okręgowego gdzie moja sprawa wlecze się w nieskończoność. Jeśli to oni wybrali biegłego, może być źle.

  2. uważam że wójt niepotrzebnie naraża gminę na dodatkowe koszty zlecając koreferat, jak wynikało z informacji na ostatnim spotkaniu w Lipinach to wójt jednoosobowo podejmuje decyzję. Co chce uzyskać w ten sposób przeniesienie winy na kogoś innego ,przeciągnięcie wydania decyzji, a może ma na uwadze jeszcze inny fortel po nim wszystkiego można się spodziewać

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *