Tuczarnia w Lipinach – informacja Wójta Gminy Nowosolna

  • Views 4008
  • Rating 12345
Informacja Wójta Gminy Nowosolna
31.03.2014

W związku z prowadzonym w tutejszym Urzędzie postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:  ?Budowie budynku inwentarskiego ? tuczarni < 210 DJP wraz z zapleczem socjalnym, silosami na paszę oraz niezbędną infrastrukturą?, na działce o numerze ewidencyjnym 170/1, w miejscowości Lipiny, gmina Nowosolna, wszczętym w dniu 20.08.2013 r. (zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZP.6220.3.2013 z dnia 23.08.2013 r.), na wniosek Pani Angeliki Woźniak – Wszędybył PERFEKO, 95-006 Bukowiec, ul. Dolna 32, pełnomocnika inwestora: Pana Zdzisława Sołdona, Wójt Gminy Nowosolna informuje, iż wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.05.2014 r.

Mając na względzie, że w trakcie prowadzonego postępowania w sprawie wydania ww. decyzji pojawiły się uwagi i wątpliwości dotyczące m. in.: gospodarowania gnojowicą, immisji (zwłaszcza związanych ze skażeniem wód podziemnych), uciążliwości odorowych (przedstawione w raporcie rozwiązania techniczne i technologiczne nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że eksploatacja planowanej instalacji nie spowoduje pogorszenia warunków życia okolicznych mieszkańców), rzetelności przeprowadzonej analizy konfliktów społecznych, a dotychczas prowadzone postępowanie nie spowodowało ich usunięcia, w związku z tym została podjęta decyzja o zleceniu wykonania koreferatu przez biegłego sądowego z zakresu ochrony środowiska przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

źródło: http://www.nowosolna.gminarp.pl/aktualnosci/informacja-wojta-gminy-nowosolna.html


2 thoughts on “Tuczarnia w Lipinach – informacja Wójta Gminy Nowosolna”

  1. Od kilku lat procesuje się z gminą o grunt. Wiem, że TYLKO w sądzie Administracyjnym sprawa będzie wygrana ale oni nie chcą do tego dopuścić i ciągle kierują do sądu Okręgowego gdzie moja sprawa wlecze się w nieskończoność. Jeśli to oni wybrali biegłego, może być źle.

  2. uważam że wójt niepotrzebnie naraża gminę na dodatkowe koszty zlecając koreferat, jak wynikało z informacji na ostatnim spotkaniu w Lipinach to wójt jednoosobowo podejmuje decyzję. Co chce uzyskać w ten sposób przeniesienie winy na kogoś innego ,przeciągnięcie wydania decyzji, a może ma na uwadze jeszcze inny fortel po nim wszystkiego można się spodziewać

Pozostaw odpowiedź Doświadczony Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *